SLS i Almedalen 2024

SLS
Tisdag 25 juni 2024

Kloka Kliniska Val – gör inte det som inte ska göras
Kl. 13:30 till 14:15
Plats:
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22".

Hälso- och sjukvården förändras ständigt. Genom forskning och ny kunskap utvecklas ständigt nya behandlingsmetoder och läkemedel som kan förebygga och bota sjukdomar som tidigare innebar en dödsdom. Samtidigt visar undersökningar att 20–30 procent av vårdens kostnader används till vård som saknar nytta. Det kan handla om tester, undersökningar eller behandlingar som inte är av värde för patienterna och som kan medföra skada. Detta, tillsammans med en alltmer efterfrågestyrd hälso- och sjukvård, gör att de med störst vårdbehov riskerar att trängas undan av dem med mindre vårdbehov. Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och vi behöver öka takten på utfasning av lågvärdevård. Genom detta kan ökad vårdkvalitet uppnås och resurser frigöras till mer medicinskt motiverade insatser.

Moderator: Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet


Läkares fortbildning – ingen sparåtgärd
Kl. 14:45 - 15:30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22".

Den enskilde läkaren har ett ansvar för sin fortbildning, arbetsgivare och chefer gör den möjlig genom att ställa resurser till förfogande. Ansvaret för att personalen har adekvat kompetens ligger hos vårdgivaren. Nationella vårdkompetensrådet har rekommenderat huvudmännen att inrätta planer för att säkra medarbetares kontinuerliga kompetensutveckling samt att avsätta resurser i verksamhetsplaneringen. Läkaresällskapet menar att det behövs ett ordnat system och har därför tagit fram en modell för fortbildning. Tydligare reglering drivs av både Läkaresällskapet och Läkarförbundet. Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera vilka förändringar som behövs i regelverk och strukturer. Alla verkar känna till problemen? I det här seminariet vill vi diskutera varför fortbildningen ändå uppfattas bli en ”budgetregulator”? Vad krävs för att säkra fortbildningen? Hur ska vi göra?

Medverkande: Harriet Wallberg, Regeringens särskilda utredare, Ann-Marie Wennberg Larkö, Nationella vårdkompetensrådet, Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund, Hans Hjelmqvist, Svenska Läkaresällskapet, Ameli Norling, Sveriges Kommuner och Regioner.
Moderator: Catharina Ihre Lundgren, Svenska Läkaresällskapet

 
Torsdag 27 juni 2024

Perspektiv på prioriteringar, professionernas erfarenheter, patienters upplevelser, etiska utmaningar
Kl. 10:30 - 11:30 
Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E30"

Att vård ska ges efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter för den svenska hälso- och sjukvården. Resurserna är ändliga, därav måste prioriteringar baserade på den etiska plattformen göras. De horisontella prioriteringarna, dvs de övergripande prioriteringar som görs mellan olika sjukdomsområden ligger till grund för hur resurser fördelas. Detta ska ske på ett sätt som säkerställer att de inte görs utifrån särskilda intressen, traditioner eller bakomliggande maktstrukturer. Genom tydliga prioriteringsprinciper skapas förutsättningar för förutsägbarhet och långsiktighet. Välkommen att lyssna på detta samtal där vi bland annat diskuterar: - Vilken betydelse har prioriteringar för framtidens hälso- och sjukvård, är de en förutsättning eller ett hinder för en god, säker och jämlik vård - Är professionerna och patienterna överens om att resursfördelningen är väl underbyggd och optimal? - Rättsliga och politiska förutsättningar. - Transparens, struktur och strategier.

Medverkande: Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Cia Ihre Lundgren, Vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Lars Sandman, Professor, Linköpings universitet, Lilas Ali, Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, Lotta Wendel, Jurist delegationen medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Representant patientförening