SLS medlemsföreningar och  sektioner om covid-19

Ta del av aktuell information om covid-19 från SLS medlemsföreningar och sektioner och Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV).

Svensk Förening för Allmänmedicin

Covid-19 projekt SFAM: videomöten på torsdagar under våren 2020
I den nu pågående coronapandemin ställs vi som allmänläkare inför många svåra och nya situationer. Därför startar SFAM nu ett projekt där vi erbjuder ett videoforum för kollegialt utbyte om detta en gång per vecka torsdagar kl. 12-13 med start torsdag 23/4. Målgruppen är allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin. Fokus kommer att vara främst på hur vi hanterar våra sköra äldre patienter, men man är välkommen att diskutera även annat som berör COVID-19.

Moderator för mötena kommer att vara Sanna Althini, allmänläkare på Gotland och medlem av Läkaresällskapets nämnd. Dessutom kommer Gunnar Carlgren, medlem av SFAMs Råd för sköra äldre, delta som sakkunnig. Tanken är att man som deltagare gärna får dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar för att vi ska lära av varandra.


Om du har tips på bra länkar som vi kan lägga till, har frågor eller har förslag på hur vi kan göra dessa möten så bra som möjligt är du välkommen att höra av dig till projektledare Ulf Måwe eller ordförande Magnus Isacson.

SFAM har även satt ihop en samling med dokument som berör ämnet och som vi hoppas kan vara behjälpliga. Dessa finner du här:

Förhandsbeslut intensivvård kort info

Palliativ symptomlindring vid Covid kort info

Vägledning om palliativ vård (Stockholms sjukhem)

Vägledning vårdbegränsning covid 19 – NL

Värdefulla länkar avseende COVID-19 sammanställda av SFAM

SoS personer-med-demens-boende-covid19

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid (från Uppdrag psykisk ohälsa).


Svensk Förening för Akutsjukvård

Informationssida om Covid19 för svenska akutmottagningar.

Läs mer


Svensk förening för Anestesi och Intensivvård

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa.
Läs mer

Information från SFAIs styrelse kring Covid-19
Läs mer


Svenska Barnläkarföreningen

Svenska Barnläkarföreningen samla relevant information och nyttiga länkar angående Covid-19 ur ett pediatriskt perspektiv.

Läs mer


 

Svenska Infektionsläkarföreningen

Se inspelningar från videomöten om Covid-19.

Se inspelningar


Svensk kirurgisk förening

Råd från Svensk Kirurgisk Föreningoch Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi avseende akutkirurgisk verksamhet.

Svenska Kardiologföreningen

Stefan James ordförande i Svenska Kardiologförening medverkar i TV4 om att antalet hjärt- och kärl-patienter minskat under pandemin.

SLS webinar: Hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19
Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl bjuder in till ett webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.
TID: Tisdag 28/4 kl 16.15–17.45
PLATS: https://zoom.us/webinar/register/WN_zdPTowa_TgKG-eQ6jePAHQ


Svensk förening för Medicinsk radiologi

- SFMR följer nu europeiska riktlinjer för hantering av Covid-19, istället för som tidigare de amerikanska. I sak ingen större skillnad.

- Vi rekommenderar (liksom alltid) att på akuta CT bukundersökningar granska de basala lungsnitten för upptäckande av differentialdiagnoser (såsom lunginflammation).

2020-04-23 Radiologiska rekommendationer vid covid19 v3 inklusive svarsmall.

Se även ESR - ESTI Statement i European radiology

2020-04-30 Covid-19 Kontrastmedelsgruppens kommentar

2020-05-17 Vårt första webinarium ligger nu uppe på SLS kanal på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpmNAXaJA0dw0gpLoFgc4jg

 

Covid19 föreläsning - Tidigare radiologiska erfarenheter från Stockholm (inkl. fall)

 


Svenska Barnläkarföreningen

Relevant information och nyttiga länkar angående Covid-19 ur ett pediatriskt perspektiv.  Från BLFs styrelse vill vi poängtera att de epidemiologiska data som finns tillgängliga tydligt indikerar att barn drabbas i betydligt mindre utsträckning än vuxna.

Läs mer

Presentation från webbseminarium om Covid-19
Karolinska Universitetssjukhusets barnklinik ordnade i samarbete med BLF ett webbseminarium om Covid-19 20200401.

Läs mer

Presentationer från mötet

BLF Covid 19 erfarenheter Karolinska Finalversion

Hygien Covid-19 KS


Svensk Lungmedicinsk Förening

Nationella åtgärder för utredningsmottagningar inom lungmedicin pga. Corona-pandemin.

Läs mer


Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)

RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av SLS.
RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Behandling av COVID-19 infektion (Version 2020-03-22)
SARS-CoV-2 är ett nytt virus som är ansvarigt för det globala utbrottet av luftvägssjukdomen COVID-19. RAVs information bör läsas i ljuset av att inga randomiserade kontrollerade studier av antiviral behandling av COVID-19 är publicerade (14 mars 2020). Data från kliniska prövningar är ännu inte allmänt tillgängliga. Detta gör att bedömningen av den kliniska effekten av läkemedlen blir osäker. Det är också viktigt att beakta att majoriteten av personer som infekteras med SARS-CoV-2 inte behöver behandling.

Läs mer