Vårdansvarskommittén öppnar upp för dialog med SLS

Svenska Läkaresällskapets nämnd bjöd in Vårdansvarskommittén för en diskussion kring den pågående utredningen om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Jean-Luc af Geijerstam, ordförande i kommittén samt huvudsekreterare Rickard Broddvall föredrog kommitténs uppdrag och inhämtade synpunkter från SLS nämnd, delegationer och kommittéer.

- Det var mycket uppskattat av bägge parter att öppna upp för denna typ av dialog. Vi fick en möjlighet att lyfta in våra perspektiv och betona vikten av att utbildning, vetenskap, etik och kvalitet ska genomsyrar hela hälso- och sjukvården oavsett huvudmannaskap. Det kan finnas många fördelar med att se över huvudmannaskapet för delar av hälso- och sjukvården, bland annat när det gäller forskning och utbildning, men man måste då se till att det inte uppstår nya problem, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Vårdsansvarkommittén ska redovisa sitt arbete senast den 2 juni 2025 har som uppdrag att:

  • ta fram ett beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienter och tar hänsyn till medarbetares behov,
  • föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvis och långsiktigt helt eller delvis kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården, och
  • inom ramen för genomförandeplanen identifiera vilka åtgärder som krävs för att genomföra kommitténs förslag.

Uppdraget omfattar endast den regionalt finansierade hälso- och sjukvården och därmed inte huvudmannaskapet för den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag.

Läs mer