Stärk smittskyddet för vissa grupper inom socialtjänsten

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier, SOU 2023:56. SLS svar har beretts av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), därtill har vi fått in synpunkter från SLS medlemsföreningar Svensk Förening för Anestesi och Intensivård (SFAI) och sektionen för plastikkirurgi.

SLS anser att översynen av smittskyddslagen och analysen av behovet av nya bestämmelser inför nya pandemier är vällovlig och viktig samt att det finns behov av att stärka smittskyddet för vissa grupper inom socialtjänsten.

SLS instämmer i utredningens förslag att av etiska och praktiska skäl inte införa möjlighet att tillfälligt isolera inom särskilt boende och LSS.

I svaret lyfts ett förslag från SILF om att lagkrav bör ställas på verksamhetsansvarig inom SoL och LSS om att verksamhetsansvarig för sådana boenden som nämns i lagförslaget ska tillse att lokaler, bemanning och personalens kompetens är tillräcklig för att skydda den enskilda i händelse av pandemisk spridning av samhällsfarlig sjukdom utan att flytt ska bli nödvändig.

SLS instämmer i utredningens bedömning att det inte behöver införas ytterligare möjlighet att förena provtagning med tvång än den som redan finns.

SLS tillstyrker att en utredningen bör startas kring beslutsoförmögna, avseende all vård, behandling och i förekommande fall forskning relaterad till vård av beslutsoförmögna. Under 2021 skickade Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Sveriges läkarförbund (Slf) en gemensam skrivelse till regeringen med uppmaningen om att vårdbeslut rörande beslutsoförmögna snarast behandlas och leder till tydlig lagreglering.

Läs hela remisssvaret