SLS kritiskt till föreskrift gällande rättsintyg

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar tydligare vägledning vid utfärdande av rättsintyg för läkare i allmän tjänst, men anser att Rättsmedicinalverkets förslag till föreskrift kräver omfattande omarbetning för att kunna fungera som stöd för läkare utan specialkunskaper i rättsmedicin.

Svenska Läkaresällskapet har besvarat remissen Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg (HSLF-FS 2024:X) och välkomnar en tydligare vägledning för läkare som arbetar utanför Rättsmedicinalverket vid utfärdandet av rättsintyg. Dessvärre misslyckas förslaget till föreskrift med detta på grund av bristande användarvänlighet.

– Vi ställer oss helt bakom initiativet att utforma ett stöddokument som kan guida läkare vid utfärdande av rättsintyg, men tyvärr bidrar inte förslaget till föreskrift till detta. Vi ser ett stort behov av att föreskriften omarbetas för att öka användarvänligheten för läkare som inte har specialkunskaper i rättsmedicin, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

SLS föreslår bland annat att föreskriften bör innehålla en konsekvent och väldefinierad termanvändning och tydliga sökord med hänsyn till semantisk interoperabilitet med hälso- och sjukvårdens dokumentationssystem.

Vidare ser SLS ett behov av informationsmaterial och en utbildningssatsning till hälso- och sjukvården samt att grundutbildningsansvariga vid de sju medicinska fakulteterna särskilt involveras, eftersom dessa fakulteter ger legitimationsgrundande läkarutbildning.

En viktig aspekt som inte berörs i föreskriften är frågan om och när rättsintyg lämpligen ska utfärdas av läkare i allmän tjänst respektive av läkare med specialistkompetens inom rättsmedicin.

– I Rättsmedicinalverkets konsekvensutredning berörs frågan endast översiktligt och utan övertygande argumentation. Denna fråga borde bli föremål för en omsorgsfull genomlysning, där hälso- och sjukvårdens lagstiftade principer för prioritering och resurstillgång måste vägas in jämte rättssäkerhetsperspektivet, säger Mikael Sandlund, som berett remissvaret.

Läs SLS remissvar