SLS efterlyser lagkrav på regionerna att rapportera in hälsodata

SLS välkomnar betänkandet “Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning” (SOU 2023:76) och utredningens förslag för att underlätta vidareanvändning av hälsodata för vård och forskning, vilket gynnar både patienter och samhället.

SLS anser dock att det krävs nationell samordning inom hälsodataområdet och moderniserad lagstiftning för att uppnå ökad nationell enhetlighet och effektiv forskning.

Utredningen föreslår en ny lag om viss vidareanvändning av personuppgifter för klinisk forskning, samt ändringar i patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen samt i patientdataförordningen. SLS välkomnar översynen av lagrummet och delar synen att vårdpersonal kan behöva ta del av patientuppgifter för behandling av annan patient eller för att möjliggöra inklusion i studie. SLS ser dock ett stort potentiellt problem med att det skulle vara frivilligt för regionerna att inrätta precisionsmedicinska databaser och inrapportering av kliniska data. SLS efterlyser i stället ett lagkrav på regionerna att rapportera in data.

Läs SLS remissvar