Satsa på fortbildning och Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård

Ett sätt att stärka arbetsmiljön enligt Nationella Vårdkompetensrådet är att använda professionernas kompetens på rätt sätt och som exempel nämns SLS arbete med Kloka Kliniska Val.

På uppdrag av regeringen ska Nationella vårdkompetensrådet ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I delredovisningen av uppdraget presenteras en lägesbild av pågående arbete samt preliminära förslag till insatser. I en intervju med Dagens Medicin lyfter rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö vikten av fortbildning och SLS arbete med Kloka Kliniska Val.

I en intervju med Dagens Medicin 2024-01-29 lyfter vårdkompetensrådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö vikten av en god arbetsmiljö för att behålla personalen som arbetar inom hälso- och sjukvården, något som riskeras att försämras på grund av det ekonomiska läget i regioner och kommuner.

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén gick nyligen ut med ett uttalande med anledning av att flera regioner infört fortbildningsstopp och han tillstyrker vikten av att satsa på personalen även i kristider.

– Att i tuffa tider spara pengar genom att dra ned på personal och stoppa fortbildning bidrar inte till att åtgärda kompetensbristen i vården, det leder i stället till en försämrad arbetsmiljö och på sikt en dyrare vård, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet anser att det behövs ett ordnat system för att säkra läkares fortbildning. SLS har därför tagit fram en modell för läkares fortbildning som utformas och ägs av professionen. SLS fortbildningsmodell bygger på fortbildningsplaner, dokumentation och uppföljning.  

– I vårt förslag till fortbildningsmodell lyfter vi fram att såväl den enskilde som arbetsgivaren har ett ansvar för att få till stånd en god fortbildning. Resurser behöver ställas till förfogande, och arbetsgivaren måste tillse att läkarna har adekvat kompetens för att hantera ett ansvarsfullt och komplicerat arbete, med ofta multisjuka patienter och med nya läkemedel där effekter och biverkningar måste ställas mot varandra, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning.

Ett sätt att stärka arbetsmiljön enligt Nationella Vårdkompetensrådet är att använda professionernas kompetens på rätt sätt och som exempel på detta omnämner Ann-Marie Wennberg Larkö SLS arbete med Kloka Kliniska Val.

Kloka Kliniska Val är en svensk benämning på "Choosing Wisely" som är en internationell kampanj som syftar till att identifiera åtgärder i sjukvården som saknar patientnytta och underlätta utmönstringen av dem för ökad kvalitet och patientsäkerhet.

– Det är positivt att Vårdkompetensrådet lyfter vårt arbete med Kloka Kliniska Val. Det är genom att fasa ut onödig vård som vi kan frigöra resurser till mer medicinskt motiverade insatser. Just nu bygger vårt arbete med Kloka Kliniska Val på ideella krafter och för att nå framgång i arbetet behöver vi få till stånd en starkare nationell samordning vilket kräver extern finansiering och samverkan, avslutar Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.