Hälso- och sjukvården måste ta  ansvar i klimatomställningen!

SLS välkomnar uttalande från Statens medicinsk-etiska råd som lyfter vikten av att hälso- och sjukvården kliver fram och tar ansvar i klimatomställningen.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har publicerat ett uttalande med anledning av klimatkrisen och dess negativa påverkan på människors hälsa. Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar uttalandet som ligger i linje med det arbete som SLS driver för en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Smers uttalande lyfter vikten av att hälso- och sjukvården kliver fram och tar ansvar i klimatomställningen, bland annat genom att ta fram en plan för nettonollutsläpp i vården samt genom att stimulera en mer hållbar och hälsosam livsstil. Rådet avser även bjuda in aktörer inom hälso- och sjukvården för en dialog kring hur man kan lösa de värde- och intressekonflikter som kan uppstå i omställnings- och anpassningsarbetet.

SLS välkomnar uttalandet och vill gärna vara med och bidra i det fortsatta arbetet. SLS har verkat för en hållbar hälso- och sjukvård efter en motion i SLS fullmäktige 2019 då en arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård bildades. Sedan dess har SLS arbetat aktivt för att sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och för att stimulera ökad forskning inom området. SLS har även lanserat en Klimatpolicy samt en Hållbarhetsguide och uppmärksammar årligen goda förebilder genom SLS Hållbarhetspris. Dessutom verkar SLS för att fasa ut åtgärder i vården som inte längre gör nytta genom projektet Kloka Kliniska Val och i SLS levnadsvaneprojekt ligger fokus på det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet.

– Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet vara med och bidra till en snabbare omställning. Dels handlar det om att investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser, undvika överflödiga utredningar och behandlingar och även att aktivt arbeta för att minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material. Att Smer uppmärksammar denna ödesfråga är mycket välkommet och vi är gärna med och bidrar i det fortsatta arbetet med vår samlade expertis, säger Tobias Alfvén, SLS ordförande.

– Hälso- och sjukvården bidrar med betydande utsläpp av växthusgaser som ökar i takt med att den byggs ut samtidigt som det är vårdens ansvar att så långt som möjligt minimera klimatförändringens effekter på hälsan. Nu krävs det insatser på alla nivåer i samhället för att bromsa den globala uppvärmningen och hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar, genom att dels vara en del problemet, dels en del av lösningen, säger Maria Wolodarski, ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.


Läs mer om SLS arbete för en mer hållbar hälso- och sjukvård!

SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård
Arbetsgruppen tillsattes av SLS fullmäktige 2019 med uppdrag att fram en klimatpolicy med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar hälso- och sjukvård. Klimatpolicyn lanserades 2020 och arbetsgruppen har därefter bevakat att policyn implementeras i SLS organisation. Under hösten 2022 arrangerades ett Berzelius symposium med ledande experter inom fältet planetär hälsa. Kunskapsområdet beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. I samband med symposiet lanserades även en Hållbarhetsguide med tips för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

Läs mer

Kloka Kliniska Val
Efter en motion i SLS fullmäktige 2020 bildades arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val med representation av flera specialiteter för att undersöka förutsättningarna för en kampanj strukturerad enligt Choosing Wisely-modellen, anpassad efter svenska förhållande och i samarbete med relevanta aktörer. I korthet handlar det om att lista åtgärder i vården med avsaknad av patientnytta. Att inte utföra åtgärder som inte gör nytta, eller i värsta fall kan vara till skada, är inte bara bra för patienten utan bidrar även till en mer hållbar sjukvård utifrån flera aspekter. I en rapport kartläggs förutsättningarna för att introducera modellen, som på svenska benämns Kloka Kliniska Val och som SLS fortsatt kommer att verka för.

Läs mer

SLS Levnadsvaneprojekt
SLS driver sedan 2011 ett Levnadsvaneprojekt på uppdrag av Socialstyrelsen. Det övergripande syftet är att stödja införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i vården. Projektets långsiktiga mål är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant.

Läs mer