Trots historiskt avtal på COP28 - fortsatt stor oro för klimatförändringarnas påverkan på hälsan

Klimatavtal med utebliven skrivning om utfasning av fossila bränslen ger anledning till fortsatt oro för den globala hälsoutvecklingen till följd av klimatförändringarna.

I slutförhandlingarna på FN:s klimatmöte COP28 krävde 100 länder att få med en skrivning om utfasning av fossila bränslen i det gemensamma klimatavtalet. Förhandlingarna höll på att kollapsa då kravet inte föll i god jord bland världens oljeländer, som inte ville vara med och finansiera de fattiga ländernas gröna omställning. Slutligen kom ett avtal där man beskriver att världen befinner sig i ett allvarligt klimatläge och att man behöver avlägsna sig från de fossila bränslena (”transition away”). Oron är därmed fortsatt stor bland alla som såg utfasningen som ett viktigt steg för att nå 1,5-gradersmålet.

Den nyligen publicerade rapporten The 2023 Lancet Countdown Report visar tydligt att klimatkrisen påverkar allt fler människors hälsa världen över. Bakom rapporten står 114 experter från 52 forskarsäten och FN-organ. Det är forskare inom klimat och hälsa, läkare, ingenjörer, folkhälsovetare, statsvetare och ekonomer som tillsammans sammanfattat kunskapsläget gällande klimatförändringarna och det globala hälsoläget. Enligt rapporten hotas miljontals människors hälsa och överlevnad om världen inte minskar utsläppen snabbt.  

Svenska Läkaresällskapets (SLS) ordförande Tobias Alfvén och Maria Wolodarski, ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, oroas över hur klimatförändringarnas konsekvenser på hälsan blir alltmer påtaglig.

–Det finns tydlig vetenskaplig evidens som talar för att hälsan påverkas negativt av klimatförändringarna, vi kommer alla att påverkas, särskilt utsatta är personer över 65 år och spädbarn. Genom Parisavtalet har världens länder förbundit sig att vidta åtgärder för att minska utsläppen för att inte överskriva 1,5-gradersmålet, därför är det en stor besvikelse att man inte kunde enas om att fasa ut fossila bränslena under FN:s klimatmöte. Vi måste stoppa den globala uppvärmningen och det är bråttom. Det handlar om att skapa förutsättningar för liv och hälsa för oss själva och våra barn, säger Tobias Alfvén.

–Klimatförändringarna påverkar vår hälsa både genom direkta effekter som värmeböljor, ökad nederbörd, översvämningar, torka och bränder samt genom indirekta effekter som ökade luftföroreningar, förändrade ekosystem och ökad utbredning av sjukdomsbärande insekter. Vi måste agera kraftfullt för att stoppa klimatförändringarna, och utfasningen av fossila bränslen är ett viktigt steg på vägen. Trots att klimatavtalet från COP28 innebär ett steg i rätt riktning, leder den förhållandevis svaga skrivningen till en stor risk för otillräckliga åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Det riskerar stora konsekvenser för folkhälsan, säger Maria Wolodarski.