Statlig satsning lyckas inte korta väntetiderna i vården

Ny granskning (1) från Riksrevisionen visar att statens satsning för att korta vårdköerna via vårdgaranti, kömiljard och standardiserade vårdförlopp inte kortat väntetiderna.

SLS har i debatten och remissvar (2, 3) varit starkt kritiskt till de styrmedel staten använder för att minska väntetiderna i sjukvården eftersom de inte fungerar och dessutom styr fel.

– Den lagstadgade vårdgarantin med eller utan prestationsbaserade ersättningar löser inte problemen med bristande tillgänglighet. Vårdgarantin tenderar i stället att tränga undan patientgrupper med stora och komplexa vårdbehov, något som inte främjar kontinuitet och skiftar fokus inom verksamheter till att prestera snabbt och effektiv med enklare patientfall som ger bättre statistik och bättre ersättning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS.

SLS anser att vägen till ökad tillgänglighet i vården bygger på att vårdens professioner inkluderas och är delaktiga i utformning av planer och åtgärder och att rätt förutsättningar ges för att arbeta med kärnverksamheten på ett effektivt sätt.

– En framgångsfaktor för en stärkt tillgänglighet är att professionerna och beslutsfattare på nationell och regional nivå gemensamt löser de stora grundläggande kapacitetsproblemen i hälso- och sjukvården som orsakar långa väntetider, säger Tobias Alfvén. Det gäller inte minst bristen på specialister i allmänmedicin som är ett stort hinder för omställningen till god och nära vård med primärvården som bas. Det gäller även den sedan många år stora bristen på antal vårdplatser och intensivvårdsplatser. Till stor del handlar det om att stärka kärnverksamheten med fler medarbetare och inte minst nyckelpersonal såsom specialiserade sjuksköterskor och läkare.
 
Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk utredning för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

–Riksrevisionens rapport är en utmärkt läsning inför den parlamentariska utredningen. Genom att se på hur effekterna av den typ av styrning som varit i fokus för att minska väntetiderna kan man dra lärdomar av hur man inte ska konstruera en framtida styrning, avslutar Tobias Alfvén.

1. https://www.riksrevisionen.se/download/18.78b25a52188ae73ecab37d/1686555665911/RiR_2023_12_rapport.pdf

2. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/forslag-for-okad-tillganglighet-i-varden-styr-fel/

3. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/okad-tillganglighet-i-varden-uppnas-inte-genom-fler-overenskommelser-med-skr/