SLS och SLF uppmanar sjukvårdsministern att agera för att säkra läkares fortbildning

I en gemensam skrivelse till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson anser Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF) att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning kan förtydligas.

Enligt Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät har läkares tid för extern fortbildning stadigt minskat sedan 2004, särskilt inom allmänmedicin och psykiatri. Enkäter visar också att läkares fortbildning minskat ytterligare under pandemin.

– Att läkare kontinuerligt fortbildar sig är ett delat ansvar, dels den enskilda läkarens, dels vårdgivarens som måste göra den möjlig genom att skapa utrymme i form av tid och resurser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Av förarbetena till patientsäkerhetslagen framgår att vårdgivaren har en skyldighet att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vårdgivaren har även ansvar för att identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Ett par statliga utredningar har föreslagit tydligare reglering om fortbildning, men regeringen har inte gått vidare med förslagen. Det vill Läkaresällskapet och Läkarförbundet nu ändra på och föreslår att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur till exempel föreskrifter kan tydliggöras samt att IVO får i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas.

– Frågan om läkares fortbildning är till syvende och sist en patientsäkerhetsfråga och den nya regeringen måste ta frågan på allvar, avslutar Tobias Alfvén.

Läs skrivelse