SLS Almedalen 2023

Svenska Läkaresällskapet är på plats i Almedalen och arrangerar seminarier/paneldebatter samt deltar i andras program.

Kunskapsstöd för kloka kliniska val i hälso- och sjukvården


28/6 2023 kl. 15.15 - 16.00

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3,
Sal E35, Campus Gotland, plan 3 E-huset.

Styrning av vården är omdebatterad. Vad är vitsen med kunskapsstyrning - för vem & till vilken nytta? Vårdpersonal översköljs av riktlinjer & vårdprogram. Hur vet vi att det gagnar patienterna? Går det & ska vi följa alla riktlinjer? Hur utvärderas åtgärderna så att resurserna används rätt?

I det här seminariet kommer vi att diskutera hur vi använder oss av kunskap i vården och vilka stöd som behövs för att göra evidensbaserade, kloka kliniska val. Vi har inte oändliga resurser och för att veta att vi gör rätt prioriteringar och utnyttjar de resurser vi har effektivt, så kan vi behöva välja bort åtgärder som saknar patientnytta. Kunskapsstyrning handlar om kunskapsstöd, som ska användas av de som arbetar i vården, vilket innebär att vårdens professioner och professionsföreningarna måste vara delaktiga. För att undvika dubbelarbete och för att de ska bli användbara är det viktigt att vi funderar på vilka kunskapsstöd som behövs? Vad saknas? Hur ska de implementeras i verksamheten? Kunskapsstöd är bra, men måste vara lättillgängliga, användbara och ändamålsenliga. Ett oreflekterat användande av riktlinjer riskerar leda till överdiagnostik, överbehandling och en ökad resursåtgång.

Medverkande:
Tobias Alfvén, moderator, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Catharina Ihre Lundgren, vice ordförande SLS, ordförande SLS arbetsgrupp kunskapsstyrning, Svenska Läkaresällskapet
Mats Bojestig, ordförande, Regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem
Maria Wolodarski, onkolog Karolinska Universitetssjukhuset och SLS arbetsgrupp klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska Läkaresällskapet
Christine Lorne, (C), primärvårdsregionråd, Region Stockholm

Gör precisionsmedicinen och AI att vi tappar kontrollen över vården?

28/6 2023 kl. 16.15 - 17.00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3,
Sal E35, Campus Gotland, plan 3 E-huset.
 
Precisionsmedicin och AI innebär stora möjligheter till bättre prevention, diagnostik och bättre och mer individualiserad behandling till många människor. Men finns det en baksida som vi behöver förhålla oss till?

Framtiden med precisionsmedicin och AI innebär stora möjligheter för bättre vård för många patienter, och är ett område där svensk forskning kan ligga i framkant. Men precisionsmedicinens olika komponenter – tillgängliggörandet av stora mängder hälsodata, helgenomsekvensering och AI – bär på sina egna etiska utmaningar. Hur påverkas vår personliga integritet och vår kontroll över data om oss själva när de görs storskaligt tillgängliga för forskning och innovation? Vad händer med tilltron till vår egen hälsa om sekvenseringar av vår arvsmassa antyder att vi lever med risk för sjukdom, och vilka undanträngningseffekter och prioriteringsutmaningar kan vi förutse? Och vem tar ansvar om AI gör fel, och hur bygger vi in sunda värderingar i algoritmerna? Framtiden med precisionsmedicin och AI innebär stora möjligheter för bättre vård och hälsa, men också risken att vi tappar kontrollen, både över våra egna personliga data som patienter, men också över styrningen av hälso- och sjukvården

Medverkande:
Tobias Alfvén, moderator, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Anders Castor, ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Nasim Farrokhnia, ordförande, eHälsoläkarföreningen, Sveriges läkarförbund
Anna Martling, professor i kirurgi, dekan, Karolinska Institutet
Richard Rosenquist Brandell, professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset och föreståndare för Genomic Medicine Sweden
Åsa Gyberg Karlsson eHälsostrateg i Region Blekinge


SLS medverkan i andras Almedalsprogram

28/6 kl. 09.00-10.15
Plats: Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset
Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer

Framtidens hälso- och sjukvård – från reaktiv till proaktiv

Forskningsframsteg inom bland annat genomik och AI kan ge oss möjligheter att förutse och förhindra sjukdomar från att bryta ut. Men många etiska frågor väcks av den biomedicinska och tekniska utvecklingen. Vad bör vi tänka på när framtidens proaktiva sjukvård skapas?

Medverkande: Sven-Eric Söder, Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, Smer, Richard Rosenquist Brandell, Professor och överläkare i klinisk genetik, Genomic Medicine Sweden, Hjalmar Nilsonne, VD och grundare, Neko health, Elisabet Nielsen, Enhetschef, Avdelningen Hälsa, Vinnova
Anders Castor, Ordförande, sakkunnig, SLS/Smer, Lilas Ali, Ordförande, sakkunnig, Etiska rådet Svensk sjuksköterskeförening/Smer.

28/6 kl. 09:30 - 10:50
Plats: Strandgatan 20, "Volare"
Arrangör: Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Leading Health Care, Swedish Medtech, Medtech4Health

Resurssättning av framtidens sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård håller en hög kvalitet, men bristande koordinering, långsamt upptag av innovationer och arbetsmiljöproblem är utmaningar som tycks eviga. Utmaningarna med fördelning av knappa resurser och kompetensförsörjning växer när växer när befolkningen ökar och blir äldre samtidigt som finansierings- och rekryteringsbasen minskar. Samtidigt sker framstegen inom medicinsk forskning, innovation, medicinteknik- och läkemedelsutveckling i en rasande takt och en datadriven sjukvård skapar förutsättningar för bättre diagnostik, vård och behandling. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att införa innovationer och nya behandlingar i hälso- och sjukvården. Hur säkrar vi framtidens kompetens för att vården ska vara redo för utvecklingen? Hur ska resurserna satsas och vilka kunskaper och samarbeten behövs inom vården idag – och imorgon – för att kunna använda de avancerade läkemedelsbehandlingarna, diagnostiken, medicintekniken till bästa nytta för patienterna?

Medverkande: Fredrik Larsson (M), ordförande regionstyrelsen, Region Värmland, Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska och ordförande, Vårdkompetensrådet, Sara Lewerenz, regiondirektör, Region Jämtland-Härjedalen, Tobias Alfvén, ordförande, Svenska läkarsällskapet, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Peter Leander, samhällspolitisk chef, Lif - de forskande läkemedelsföretagen,
Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health, Anna Krohwinkel, forskningschef, Leading Health Care, Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech.

28/6 kl. 13.05–13.50
Plats:
Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby

Vilka barn ska vi inte slänga ut med badvattnet när vi går mot ökad statlig styrning?

När Sverige går mot ökad statlig styrning av vården, i enlighet med Tidöavtalet, vilka aspekter av den nuvarande modellen är då viktiga att behålla – för sjukvården men också för den forskande läkemedelsindustrin?

Efter regeringsbildningen och Tidöavtalets skrivningar om hälso- och sjukvård har frågan om ökad statlig styrning av vården seglat upp som ett av de hetaste diskussionsämnena.

Den kommande utredningen får i uppdrag att analysera och belysa för– och nackdelar, samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Exakt det hoppas vi att detta seminarium också ska kunna göra.

Vi ser att det är viktigt att göra en internationell utblick mot länder som gått före för att se goda exempel men också lära av deras misstag.

Sverige bör värna om det goda i den nuvarande modellen, samtidigt som den kan vässas för att ännu bättre möta framtida vårdbehov och möjliggöra innovation i framkant. Hur säkerställer vi exempelvis starkare och mer jämlik primärvård?

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson (KD) sjukvårdsminister, Fredrik Lundh Sammeli (S) vice ordförande i riksdagens socialutskott, Hans Winberg, generalsekreterare i Stiftelsen Leading Health Care, Nicklas Mårtensson, ordförande i Funktionsrätt Sverige, Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Se samtalet här

29/6 kl. 09.00-10.00
Plats:Vårdarenan Almedalen, Strandvägen 4.2, Visby
Arrangör: Dagens Medicin i samarbete med Nuance.

Från utbrändhet och kris till hållbarhet och arbetsglädje i vården 

Hur kan vi bättre använda våra hårt ansträngda kliniska resurser? Hur kan vårdpersonal kan få tillbaka sin arbetsglädje och kan digitala lösningar avlasta och frigöra både tid och händer? Är AI en del av lösningen för vårdens framtid?
Brist på resurser och en befolkning med ökande vårdbehov har satt vården under hård press under många år. Vi får krisupprop från vårdcentraler och sjukhus runt om i landet nästan varje vecka. Från många kliniker gör personalen strömhopp i ren desperation och utmattning. Samtidigt ser vi hur AI påbörjar sitt intåg i allt fler branscher och hur lösningarna blir allt smartare och mer välfungerande. Även vården ser nya lösningar. Men orosflaggor höjs. Kan vi garantera integriteten och säkerheten med dessa nya lösningar? Kommer det verkligen att underlätta för vårdpersonalen eller riskerar de att bli ännu ett administrativt ok? Hur kan vårdpersonalen få tillbaka sin arbetsglädje och nå en mer hållbar arbetssituation där det finns tid för både återhämtning och kompetensutveckling? Hur vi kan förändra våra arbetssätt och processer med hjälp av ett bättre nyttjande av teknik och digitala verktyg? Och avlasta och frigöra både tid och händer? Är AI en del av lösningen?

Medverkande: Nasim Bergman Farrokhnia, Industry Advisor, Healthcare Executive, Microsoft, Towa Jexmark, Head of innovation & Strategic Partnership, Ramsay Santé, Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager, Nuance, Lotta Eriksson, kanslichef/huvudsekreterare, Statens medicinsk-etiska råd, SMER, Ameli Norling, sektionschef för hälso- och sjukvård, SKR, Tobias Alfvén, SLS ordförande

29/6 kl. 09.00- 10.15
Plats: Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset
Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer

Klimatomställningen – konsekvenser och etiska dilemman i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården arbetar för en god hälsa och för att förebygga ohälsa. Samtidigt bidrar sektorn till den globala uppvärmningen som hotar människors hälsa på sikt. Hur ska sektorn ställa om? Vilka mål-, värde- och intressekonflikter och andra etiska dilemman ställs ledningar och personal inför?

Medverkande: Sven-Eric Söder, Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, Smer, Maria Wolodarski, Läkare, Ordförande, SLS miljögrupp och Läkare för miljön, Emma Lewau, Verksamhetschef, Hållbarhetsenheten, Regionledningskontoret Region Östergötland, Björn-Ola Linnér, Professor, klimatpolitikforskare, Linköpings universitet, Göran Collste, Professor em, sakkunnig, Linköpings universitet, Smer

29/6 kl. 12-13
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby

Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation – kvalitet, tillgänglighet och etik

Vilken styrning och organisation krävs för att uppnå hälso- och sjukvårdslagens målsättning om vård på lika villkor efter behov? Vilka mål- och intressekonflikter behöver lösas i framtidens styrning av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära av Danmark som de senaste åren centraliserat styrningen?

Ett fördjupat samtal som diskuterar dagsaktuella värdekonflikter och värdegrundsfrågor i hälso- och sjukvården. Samtalet syftar till att diskutera frågor på djupet och lyfta fram varför etiken och den etiska analysen är av vikt att inkludera när sjukvården utvecklas och förändras.

Medverkande: Sven-Eric Söder (moderator), ordförande, Smer, Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister, Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR, Tobias Alfvén, ordförande, SLS.