Satsa på kompetensförsörjning för fler vårdplatser

Socialstyrelsen har tagit fram regionala riktvärden för behovet av disponibla vårdplatser på kort sikt. För samtliga regioner utom en pekar riktvärdena på ett behov av att öka antalet disponibla vårdplatser, sammantaget behövs ytterligare cirka 2 360 vårdplatser. Detta framgår av den rapport Socialstyrelsen nyligen publicerade.

Syftet med riktvärdena är bland annat att skapa bättre kunskap om behovet av vårdplatser idag och möjligheterna att på sikt minska behovet av vårdplatser, bidra till att det finns en gemensam bild om behovet av vårdplatser och att med hjälp av riktvärdena underlätta analyser och lärande inom och mellan regionerna.

– Socialstyrelsens rapport är ett viktigt underlag för det arbete som måste göras och den bekräftar, liksom IVO:s tillsynsrapport, det många av oss i vården är tvungna att hantera varje dag – vårdplatsbristen är en stor utmaning, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SLS har i flera debattartiklar uppmanat regionpolitiker att satsa på akutsjukhusen och dess medarbetare i stället för att spara. SLS anser bland annat:  

  • Se till att personalen vill stanna kvar, anställ fler och öppna fler vårdplatser.
  • Investera i forskning och kompetensutveckling. 
  • Fortsätt arbetet med att bygga ut den nära vården 
  • Signalera att medarbetarna är vårdens viktigaste resurs och en resurs som ska värnas. 

– Det måste bli tydligare att medarbetarna är den viktigaste resursen både i primärvården och sjukhusvården. Det är inte sängar och platser som saknas, utan personer med rätt kompetens runt patienten, säger Karin Pukk Härenstam, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet. 

Staten och regionerna behöver kroka arm och gemensamt tydliggöra att man tar vårdplatsbristen på allvar genom att genomföra de satsningar som krävs. En ökad tillit till och lyhördhet för sjukvårdprofessionernas bedömningar, förslag och idéer är också viktigt enligt SLS.

SLS bidrar gärna i diskussionerna. Vi har nyligen hållit en webbinarieserie om vårdplatsbristen som beskriver frågan ur flera perspektiv bland annat IVO:s granskning, forskningsresultat, etisk stress och även lyft fram goda exempel. SLS och Läkarförbundets gemensamma årliga etikdag i höst kommer att handla om vårdplatsbristen ur ett etiskt perspektiv.