Region Stockholm planerar för Hippokratesrevisioner inom primärvården

I veckan presenterade Region Stockholm budgeten för 2024. En budget som beskrivs som stram och återhållsam i en tid av kris. En av nyheterna är satsningen på Svenska Läkaresällskapets (SLS) professionsbaserade kvalitetsrevisioner, så kallade ”Hippokratesrevisioner" inom primärvården.

Inflationen slår hårt mot Sveriges regioner och Stockholm är inget undantag. ”Välfärden står inför den svåraste ekonomiska situationen sedan 90-talet” skriver Region Stockholm i budgeten för det kommande året. Stora ökningar av pensionskostnader och andra löpande kostnader kan inte täckas med underskott, utan behöver hanteras "genom effektiviseringar och intäktsförstärkningar".

En glädjande nyhet är satsningen på att genomföra en pilotverksamhet med SLS ”Hippokratesrevisioner”. Region Stockholm ger Primärvårdsnämnden i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera revisioner inom ett antal husläkarmottagningar. Dessa ska sedan utvärderas och ligga till grund för hur uppföljning, effektiviseringar och kvalitetsgranskning inom primärvården kan utvecklas framgent.

– Det är glädjande att Region Stockholm går vidare med ett samarbete kring SLS Hippokratesrevisioner. Vi har inom projektet genomfört fem pilotrevisioner inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter med goda resultat, säger Niklas Ekerstad, som lett arbetet i SLS arbetsgrupp för professionell granskning och klinisk revision. Vår modell och genomförda revisioner talar för en god genomförbarhet och att vårdens kvalitetsutveckling i högre grad än idag måste utgå ifrån de grundläggande yrkesmässiga värdena som etik, vetenskap och vård efter behov.

SLS har sedan våren 2022 tillsammans med Sfam (Svensk förening för allmänmedicin) arbetat för möjligheten att utföra pilotgranskningar inom allmänmedicin. Magnus Isacson, ordförande i Sfam, tillsammans med allmänmedicinarna Eva Arvidsson och Susanna Althini, ingår i arbetsgruppen som nu ska erbjuda metodstöd och ta fram kliniska revisorer inom allmänmedicin

– Jag tycker det är glädjande att de styrande i Region Stockholm lyssnar och gör verkstad av det som professionen lyfter fram. Och jag tycker att Hippokratesrevision är ett bra exempel på att professionen faktiskt driver på och föreslår något konstruktivt i stället för att bara gnälla på New Public Management. Och det är såklart extra roligt att vi börjar med detta inom primärvården som alla vet är extra viktig för mig, och för att hela sjukvården ska fungera, säger Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

– Att professionen i stället för managementkonsulter får en central roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholm är fantastiskt, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Det är ett kvitto på att vi äntligen blir lyssnade på och att man inser värdet av att låta professionen vara med när verksamheter ska kvalitetsutvecklas. Jag hoppas att detta blir startskottet för fler Hippokratesrevisioner i fler regioner. Det är en klok investering i tider av besparingskrav, då detta är en kostnadseffektiv metod för att säkra kvaliteten och se till att patienterna får bästa möjliga vård för skattepengarna. Jämfört med andra utvärderingsinsatser kan detta verkligen ge förändring tack vare förankringen i professionen. Jag kan inte nog understryka vikten av att involvera oss som faktiskt arbetar i vården när verksamheter ska utvärderas och effektiviseras, avslutar Tobias Alfvén.

Om Hippokratesrevisionen
En modell framtagen och testad av Svenska Läkaresällskapet för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som kan implementeras i full skala. Modellen tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling, liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete, samtidigt som patienter, anhöriga och skattebetalare ges underlag för att kunna välja och ställa krav på vårdgivare.

Läs mer