Regeringen tillsätter ny utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

SLS välkomnar stärkt läkarmedverkan i kommunerna och hoppas få möjlighet att bistå utredningen med expertis.

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre med sammansatta behov. Regeringen framhåller att det krävs medicinsk kompetens för att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda en god, säker och nära vård. Vidare framhåller regeringen att det trots detta i flera utredningar och uppföljningar har visats på brister i tillgången till och medverkan av läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Frågan om kommunernas möjlighet att anställa läkare har aktualiserats i flera utredningar genom åren. Nu tillsätter regeringen en ny utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare.

– Vi välkomnar  stärkt läkarmedverkan i kommunerna och hoppas att vi kommer få möjlighet att bistå utredningen med vår samlade expertis, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Vi vill framhålla vikten av att fortsätta arbetet för en stärkt regional primärvård med fokus på fast läkare.
 
En statlig utredning lämnade redan förra året förslag om bland annat tillgången till läkare och medicinsk kompetens på ledningsnivå i kommunerna. I remissvaret på Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) framhöll SLS vikten av att fortsätta arbetet för en stärkt primärvård med tillräckligt många specialister i allmänmedicin, med avgränsad lista, för en god relationskontinuitet.

SLS tillstyrkte då också förslag om ledningsansvarig för primärvård i kommunerna och ansåg att den rollen skulle innehas av läkare med specialistkompetens.

SLS ser fram emot kontakter även med den utredning som nu har beslutats.