Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell gästade SLS ordföranderåd

Under veckan hölls det tionde ordföranderådet i SLS hus. Mötet samlade ordförandena i SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar samt Kandidat- och Underläkarföreningen för diskussion kring aktuella frågor och erfarenhetsutbyte mellan SLS föreningar.

SLS ordförande Tobias Alfvén inledde mötet med att återkoppla till tidigare ordföranderåd där SLS verksamhetsplan 2023–2024 diskuterats. Han lyfte även särskilt fram SLS arbetsgrupp Kloka Klinka Val, SLS Hippokratesrevision, arbetet med kunskapsstyrning, fortbildning samt certifiering av fördjupningsområden inom radiologi. Han nämnde även pågående diskussioner kring angiverilag och tillgång till tolk inom hälso- och sjukvård och pågående konflikter i världen.

Särskilt inbjuden gäst var Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell som föredrog myndighetens uppdrag och det folkhälsopolitiska ramverket. Myndigheten verkar för ”en folkhälsa som stärker samhällets utveckling” där bland annat barnhälsovården och insatser under de tidiga åren lyftes, liksom vaccinationer för att förebygga smittsamma sjukdomar samt arbetet med klimat och miljö och dess koppling till folkhälsoeffekterna. Karin Tegmark Wisell informerade även om att myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och ytterligare 26 myndigheter tagit fram förslag på en ny strategi för att verka för bättre psykisk hälsa och suicidprevention. De väntar på klartecken från regeringen om att arbeta vidare enligt strategin. Inom området psykisk hälsa finns även ett uppdrag om att förmedla kunskap och föra dialog med allmänheten om psykisk hälsa och suicidprevention vilket bland annat sker via webbplatsen www.dinpsykiskahälsa.se. Det pågår även ett regeringsuppdrag om att ta fram en nationell strategi mot ofrivillig ensamhet och för närvarande pågår kartläggning av dess förekomst. Ett annat uppdrag är att fördjupa förståelsen för hur digitala medieanvändning på olika sätt påverkar den psykiska och fysiskt hälsan hos barn och unga med att syfta att dessa stöttas till ett hälsosamt användande av digitala medier.

Under den efterföljande frågestunden lyfte Svenska Psykiatriska Föreningen att de gärna är med och bidrar med sin kompetens och gärna tidigt i processen. En annan fråga handlade om jämlik tandvård och tandhälsa som myndigheten enligt Karin Tegmark Wisell inte har som ett eget uppdrag. En annan fråga berörde hur myndigheten arbetar med kunskapsstyrning och här påpekade generaldirektören att myndigheten till stor del är detaljstyrda samt att arbetet med att ta fram kunskapsunderlag följer en utarbetad process med b.la. litteratursökningar, genomgångar och remisser. Vilka områden det sker inom styrs av deras uppdrag och var behoven är störst. Processen har i regel tidiga utbyten med aktörer inom olika områden för att få in synpunkter. Myndigheten försöker även i större utsträckning komplettera kvantitativa data med kvalitativa data. Kunskapsunderlagen paketeras sedan på olika sätt beroende på vem som är målgrupp. Hälso- och sjukvården är en målgrupp, men i större omfattning är det andra aktörer som myndigheten riktar sig mot. Generaldirektören tog med sig inspel om att tidigare involvera professionen och informerade om att myndighetens nyhetsbrev lyfter intresseanmälningar till olika referensgrupper.

Under punkten aktuella frågor i föreningarna föredrog Svensk Reumatologisk förening (Cecilia Carléns) om arbetet och erfarenheter från att anordna ledarskapsutbildningar och Svensk Kirurgisk Förening (Per Polleryd) samt Svenska Infektionsläkarföreningen (Malin Ackefors) om arbetet med att arrangera bakjourutbildningar.

Under aktuella frågor inom SLS informerade SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren om det fortsätta arbetet med kunskapsstyrning och Martin Serrander om Kloka Kliniska Val. Catharina Ihre Lundgren informerade även om att SLS tagit fram ett generiskt brev för att stötta medlemmar att kunna vara ideellt engagerade. SLS ordförande Tobias Alfvén avslutade med att informera om den pågående utvärdering av SLS medlemsreform.