Anmälningsplikt i sjukvården innebär stora hälsorisker

Trots massiv kritik väljer regeringen att gå vidare med utredning om att införa anmälningsplikt i vården.

Igår aviserade regeringen att utredningen om stärkt återvändandeverksamhet ska se över om medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. I ett tilläggsdirektiv ges utredningen i uppdrag att lämna förslag på en reglering för detta. Hälso- och sjukvården undantas inte i direktivet, vilket innebär att regeringen trots massiv kritik går vidare med utredning om att införa anmälningsplikt i vården.

Svenska Läkaresällskapet har tillsammans med vårdprofessionerna gemensamt tagit ställning emot förslaget i Tidöavtalet, som skulle leda till omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd (asylsökande och papperslösa) och som riskerar att leda till ökade medicinska risker.

– Regeringen talar om utökad informationsplikt i bland annat hälso- och sjukvården. Låt oss nämna saker vid dess rätta namn: det handlar om anmälningsplikt, vilket är helt befängt. Det är något som går emot allt som vi inom Svenska Läkaresällskapet verkar för, nämligen bästa möjliga hälsa för alla, oavsett rättslig status. Inom hälso- och sjukvården ska vi alltid ha patientens bästa i fokus, och att frångå principen om allas rätt till vård och lika värde är för mig helt främmande, säger Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet.

– Det är djupt oroande att regeringen inte lyssnar på oss som faktiskt arbetar i vården och som kraftfullt kritiserat detta förslag som helt går emot  våra etiska principer, riskerar patientsäkerheten och som dessutom strider mot Hälso-och sjukvårdslagen och Barnkonventionen. Rätten till vård och allas bästa möjliga hälsa måste värnas i alla lägen, säger Anders Castor, ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs gemensamt ställningstagande ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas 2023”