Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar faller platt

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar förbigår helt den viktiga analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården. SLS lyfter fram skarp kritik i sitt remissvar.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet Reglering av privata sjukförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80). Utredningen tillsattes i kölvattnet till en omfattande mediedebatt och uttalanden från bland annat SLS delegation för medicinsk etik. SLS kan konstatera att förslagen i betänkandet långt ifrån stillar oron kring effekterna av de privata sjukvårdsförsäkringarna.

– Det är med stor besvikelse vi tar del av utredningen, som helt förbigår den viktiga analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

SLS anser att det är uppenbart att privata sjukvårdsförsäkringar huvudsakligen erbjuds och tecknas av de grupper i befolkningen som genomsnittligt har den bästa hälsan och de minsta vårdbehoven.

– Privata sjukvårdsförsäkringar leder till snabbare tillgång till specialistvård, vilket blir extra tydligt när man läser hur dessa försäkringar marknadsförs, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. Att privata sjukvårdsförsäkringar innebär ett avsteg från principen vård efter behov råder det ingen tvekan om, och det i sin tur är ett reellt hot mot tilliten till det solidariskt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet.

Vidare saknar SLS analys och konkreta förslag till reglering av den privata försäkringsmarknaden, och anser att utredningen gjort en alldeles för snäv tolkning av sitt direktiv.

– Utvecklingen mot en hälso- och sjukvård som styr bort från vård efter behov i riktning mot vård efter betalningsförmåga eller efterfrågan, är mycket beklaglig, och jag är rädd för att konsekvensen kan bli att denna marknad aldrig kommer att kunna regleras, säger Mikael Sandlund.

SLS tillstyrker förslag om att hälso- och sjukvård som regionen bedriver i egen regi enbart ska finansieras med offentliga medel, om inte annat följer av lag. Som utredningen konstaterar saknas idag tydlig reglering för finansiering av hälso- och sjukvården.

SLS är även positivt till förslag att regeringen ska ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera utredningens förslag och att ett sådant uppdrag bör lämnas till myndigheten i närtid. SLS påpekar dock att utredningens förslag innebär fler arbetsuppgifter för regionerna.

Utredningens bedömning är att det finns utsikter att framöver komma med ytterligare åtgärder för att öka kunskapen och kontrollen av privata sjukförsäkringar i syfte att säkerställa en god och patientsäker vård. SLS ställer frågan om det inte kan vara för sent när den dagen kommer.

– Det är en stor besvikelse att utredningen inte ens gjort ett försök att reglera marknaden för privata sjukförsäkringar i enlighet med förväntningarna i direktivet. Om några år kan utvecklingen ha gått så långt att reglering av den privata sjukförsäkringsmarknaden inte längre alls är möjlig, avlutar Mikael Sandlund.

Läs SLS remissvar