SLS välkomnar förslag för att förbättra vården av äldre

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är positivt till förslag om en stärkt tillgång till läkare och medicinsk kompetens på ledningsnivå, men ser också risker med att detaljerat styra med lag vad läkare ska göra i kommunens primärvård.

Vård och omsorg av äldre kantas av stora utmaningar och strukturella problem som blev än tydligare under pandemin. I remissvaret på Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) fokuserar SLS på läkarinsatserna i kommunens primärvård och framhåller vikten av att fortsätta arbetet för en stärkt primärvård med tillräckligt många specialister i allmänmedicin, med avgränsad lista, för en god relationskontinuitet.

– Kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet i kommunens primärvård uppnås genom att det finns fast läkarkontakt för alla som har behov av primärvård i hemmet, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS. Att med lag gå in i detalj och styra vad läkare ska göra i kommunens primärvård kan medföra risk för icke önskvärda effekter, särskilt om regleringen medför hinder för att utföra det man som professionell yrkesperson med medicinskt helhetsansvar bedömer är bäst för patienten.

SLS anser att förslaget bör förtydligas och framhåller att det i regleringen bör framgå att vårdgivare som har uppdraget att utföra läkarinsatser i kommunens primärvård utgår från regional primärvård (vårdcentraler i regional eller privat regi) och bedriver allmänmedicinsk verksamhet.

Utredningen föreslår vidare att regionen ska säkerställa att den särskilda vårdgivare som får uppdraget att utföra läkarinsatser i kommunens primärvård har fasta läkarkontakter, som kan vara tillgängliga för planerad och oplanerad medicinsk bedömning och behandling, planering och samordning av patientens vård, handledning och viss fortbildning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det finns en risk med för hårt reglerade krav på tillgänglighet och kontinuitet som syftar på den enskilda fasta läkarkontakten, vilket kan leda till svårigheter att rekrytera till uppdraget, säger Susanna Althini, specialist i allmänmedicin och ledamot i SLS nämnd. Det mest grundläggande är att det finns uppdrag som specialistkompetenta läkare vill ta på sig och stanna kvar i över tid.

Utredningen föreslår även att regionen ska säkerställa att enskilda som är inskrivna i kommunens primärvård vid behov kan få en medicinsk bedömning av en läkare i primärvården dygnet runt. SLS tillstyrker förslaget, förslagsvis genom att regionen även fortsättningsvis säkerställer att det finns allmänläkare i beredskap, med goda förutsättningar till samverkan med övrig jourverksamhet i samhället.

– Det är viktigt att poängtera att en fast läkarkontakt aldrig kan förväntas vara tillgänglig dygnet runt, året runt. Därför finns det risker med att driva linjen om tillgänglighet till fast läkarkontakt för hårt. Med god tillgänglighet och kontinuitet till fast läkare under dagtid sjunker behovet av att uppsöka jourverksamheter och risken för akut inläggning på sjukhus minskar, säger Susanna Althini.

Vidare tillstyrker SLS förslaget om ledningsansvarig för primärvård i kommunerna, men anser att det ska vara en läkare med specialistkompetens som har denna roll.

– Det är ologiskt att läkarkompetens på strategisk nivå inte ska behövas i kommunal primärvård, särskilt i en tid då alltmer avancerad vård flyttas ut till kommunerna och pandemin visat att stärkt medicinsk kompetens behövs. Läkaren är den som har det yttersta medicinska ansvaret för den enskilda patienten och arbetar för en vårdgivare och ska ansvara för vårdåtgärder som ska effektueras av en annan vårdgivare. För att säkerställa patientsäkerhet och jämn kvalitet behöver det därför finnas läkarkompetens med inflytande på strategisk nivå i kommunernas primärvårdsledning, avslutar Susanna Althini.

SLS tillstyrker även utredningens förslag om en medicinsk ledningsfunktion i regionen, med tillägget att det även här ska framgå av författning vilken kompetens som krävs i likhet med att kompetensen för ledningsansvarig för kommunens primärvård föreslås regleras i författning. SLS anser att funktionen ska innehas av läkare med specialistkompetens.

Läs SLS remissvar >>