SLS summerar 2022

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år i en omvälvande tid. För SLS del så har vi genomfört en stor mängd möten, utbildnings- och fortbildningsaktiviteter, besvarat ett stort antal remisser, släppt flera rapporter, varit aktiva i debatten och genom påverkansarbete verkat för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Många stora hälso- och sjukvårdsfrågor har varit aktuella såsom kunskapsstyrning, nära vård, läkares fortbildning, vård efter behov, privata sjukvårdsförsäkringar, dödshjälp med mera. När nu året går mot sitt slut har vi gjort ett försök att summera året genom att välja ut ett axplock av nyheter och genomförda aktiviteter som visar på SLS kraft och engagemang för bästa möjliga hälsa för alla. Stort tack till alla SLS föreningar, nämnd, delegationer, kommittéer och arbetsgrupper som varit med och bidragit i det arbetet.

 

 

JANUARI

 
 

Insamling av stora mängder data riskerar
tränga undan det omätbara

I remissvaret på rapporten Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården var SLS positivt till förslaget om att patientregistret utvidgas för att innehålla data för primärvård, men hade synpunkter på patientregistrets föreslagna omfattning och innehåll. SLS saknade bland annat måttet listad hos fast läkare samt varnade för uppenbara risker med ökad administration som stjäl tid från patientarbetet.

Läs mer
 
 

Vägen till svensk läkarlegitimation

SLS i samarbete med Socialstyrelsen arrangerade den 17 januari en temadag med syfte att tydliggöra regelverket för vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Webbinariet modererades av Hans Hjelmqvist, SLS och Åsa Wennberg, Socialstyrelsen. Tio föreläsare ställde upp med kunskap och engagemang. Många deltagare loggade in, och bidrog med klokskap och viktig information genom ett aktivt deltagande och frågeställande. Ta del av alla presentationerna från webbinariet samt inspelning från dagen.

Läs mer
 
 

SLS efterlyser regional kraftsamling för vårdens medarbetare

Öppna fler vårdplatser, investera i forskning, bygg ut den nära vården och signalera att medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara så kan man stoppa personalflykten från vården, skriver Svenska Läkaresällskapet i Dagens Samhälle.

Läs mer

FEBRUARI

 
 

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar faller platt

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar förbigår helt den viktiga analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården. SLS lyfter fram skarp kritik i sitt remissvar.

Läs mer
 
 

Klubba igenom primärvårdspropositionen
– läkarkårens budskap till Sveriges riksdag

I en skrivelse till Socialutskottet lyfter Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) fram vikten av att genomföra propositionen. Den är ett steg på vägen för att uppnå en god, nära och samordnad vård för patienterna samtidigt som samhällsekonomin gynnas genom att offentliga medel används på ett effektivt och rättvist sätt.

Läs mer
 
 

SLS positivt till professionernas ökade inflytande i byggandet av framtidens hälso- och sjukvård

SLS är positivt till förslaget om att den svenska sjukvårdsmodellen bör förändras genom ny lag om riksintressen.

– Det är glädjande att utredningen förstått vikten av att ha med sig vårdens professioner och patienter när beslut om vilken vårdinfrastruktur som behövs för att möta långsiktiga behov i framtidens hälso- och sjukvård, säger Kiku Pukk Härenstam, ordförande i SLS delegation för medicinsk kvalitet. Vi måste lära av stora projekt såsom planeringen och bygget av NKS där man lät olika aktörers visioner och intressen gå före dem som jobbar i vården och som förstår vad kärnverksamheten är.

Läs mer
 
 

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

För att säkra läkares fortbildning har SLS lanserat en fortbildningsmodell. SLS har även utrett regleringsfrågan och efterlyser en tydlig reglering av vårdgivarens ansvar.

– För att säkerställa att alla läkare fortbildar sig har SLS utvecklat en fortbildningsmodell. Modellen utformas och ägs av professionen och bygger på fortbildningsplaner, dokumentation och uppföljning. Nu hoppas vi att modellen får spridning och tillämpas i SLS föreningar så att vi tillsammans kan bidra till att andelen läkare som fortbildar sig ökar, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning i ett pressmeddelande.

Läs mer
 
 

Utökad förskrivningsrätt – en fråga om kompetens och ansvar

För att kunna ordinera läkemedel behövs kompetens för att kunna ta ansvar för behandlingen. Det måste vara utgångspunkten för möjligheten att skriva recept skriver företrädare för SLS och SFAM på DM debatt.

Läs mer

MARS

 
 

SLS och SLF fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet skickade gemensamt in en skrivelse till dåvarande utrikesminister Ann Linde och socialminister Lena Hallengren med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

Läs mer
 
 

SLS värnar vård efter behov

I en debattreplik i Läkartidningen lyfte SLS problematiken kring privata sjukvårdsförsäkringar som utmanar den lagfästa principen om behovsstyrd sjukvård.

Läs mer
 
 

Ny e-tjänst gör det enklare för fritidsförskrivare

SLS har drivit frågan om att det behöver finnas en kostnadsfri offentlig tjänst som gör det möjligt att förskriva läkemedel för expedition på apotek enkelt, effektivt och säkert för läkare utan tillgång till eget elektroniskt journalsystem. Nu finns som vi begärt en kostnadsfri sådan e-tjänst för dig som legitimerad läkare när du bedömer och behandlar en patient som fritidsförskrivare. Men det finns flera saker att tänka på innan du använder tjänsten. Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor listar vad.

Läs mer
 
 

Medicinska åldersbedömningar i RMV:s regi – läkares professionalitet och yrkesetik utmanades

SLS har utan att vara med på listan över remissinstanser skickat in synpunkter på betänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84). En utredning som kom till stånd efter att flera organisationer, däribland SLS och Smer engagerat sig i frågan. SLS anser att en myndighet som RMV bör åläggas ökad transparens, och en starkare professionell och vetenskaplig insyn, som kan borga för att läkares yrkesetik inte spelas över av andra hänsyn.

Läs mer

APRIL

 
 

SLF och SLS uppmanar Smer att komplettera utredning om dödshjälp

Torsten Mossberg från Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och Mikael Sandlund från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har enats om att tillskriva Statens medicinsk-etiska råd (Smer) för en kompletterande utredning om dödshjälp.

Läs mer
 
 

SLS kommitté för prevention och folkhälsa ger förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete

Hög kompetens i framtidens läkarkår är fundamentalt för prevention och folkhälsa. ST-läkarna en central målgrupp för insatser. Kommittén för prevention och folkhälsa har under vintern 2022 arbetat fram en uppdaterad version av dokumentet ”Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete - relaterar till delmål b2 enligt SoS målbeskrivning 2015 (SOSFS 2015:8)”.

– Vi hoppas att denna uppdaterade version av förslag till innehåll och utformning av SK- kurs i levnadsvanearbete fortsatt kommer att vara ett stöd för arrangörer av dessa kurser, säger Anna Kiessling, ordförande i kommittén för prevention och folkhälsa.

Läs mer

Ny rapport: Konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få tillgång till precisionshälsa

Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar ett kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.

Läs mer
 

MAJ

 
 

Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning!

Läkares möjligheter till fortbildning har försämrats över tid. SLS och SLF agerar tillsammans för att säkra läkares fortbildning. I en debattartikel i Läkartidningen presenteras förslag för att vända utvecklingen. Det som främst måste till är ett ramverk som möjliggör för alla inblandade parter att ta ett större ansvar. Det måste även finnas tillräcklig budget och utrymme i scheman för fortbildning, liksom förtydliganden om vårdgivarens ansvar i regelverket.

Läs mer
 
 

Vad säger SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet?

Hur är SLS föreningar representerade i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem? Hur samverkar föreningarna med systemet? Hur många av SLS föreningar tar fram egna kunskapsstöd, och hur ser samverkan ut med kunskapsstyrningssystemet i de fallen? SLS presenterar resultatet av den enkätundersökning som genomförts bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Två övergripande slutsatser kan dras av enkäten. Den ena är att det finns en relativt god koppling mellan SLS föreningar och regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation. Den andra slutsatsen är att det trots en god koppling verkar finnas låg legitimitet för systemet bland en del föreningar.

Läs mer
 
 

För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen

En studie genomförd på uppdrag av SLS visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

– Det är oroande att allt färre läkare väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för forskning. Det leder till brist på erfarna handledare som borgar för att den medicinska forskningen inriktas på relevanta kliniska frågor och genomförs med bra metoder.

Läs mer
 
 

Stort engagemang för bästa möjliga hälsa och sjukvård

SLS fullmäktige 2022 ägde rum den 17 maj och samlade SLS medlemsföreningar, sektioner, Kandidat- och underläkarföreningen, lokala läkarsällskap och associerade föreningar. Diskussionen visade på ett stort engagemang för SLS verksamhet och tydliga önskemål om ökad samverkan mellan föreningarna och SLS centralt – vilket var ett genomgående tema under mötet.

Läs mer

Tematidning "Läkares fortbildning"

SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickades ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under maj månad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

Ladda ned
 

JUNI

 
 

Dyra reformer med bristande underlag

Riksrevisionen har granskat underlagen bakom 25 av de dyraste reformerna som införts i Sverige under åren 2000–2017. Resultatet av granskningen presenteras i rapporten På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer där bland annat beslutsunderlaget som togs fram vid införandet av ”kömiljarden” 2009 får lågt betyg när det gäller konsekvensanalysen, målen och de förväntade effekterna av reformen.

– Det måste ställas samma krav vid införandet av nya organisations, styr- och ersättningsmodeller i hälso- och sjukvården som vid införandet av nya behandlingsmetoder – det måste finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering. Vi har i många olika sammanhang och remissvar lyft hur tillfälliga överenskommelser och ”satsningar” riskerar att öka detaljstyrningen, öka administrationen och sätta medicinska prioriteringar ur spel. Det hälso- och sjukvården behöver är långsiktiga satsningar, säger SLS ordförande Tobias Alfvén i en kommentar.

Läs mer
 
 

Professionell autonomi en framgångsfaktor vid krisberedskap

SLS välkomnar i sitt remissvar slutbetänkandet SOU 2022:6 om hälso- och sjukvårdens beredskap. Utredningen har sett över sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och ger förslag på hur förmågan att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas. I remissvaret lyfter SLS särskilt fram vikten av det finns en hög grad av professionell autonomi inom krisberedskapen.

Läs mer

JULI

 
 

SLS i Almedalen 2022

SLS var på plats i Almedalen och arrangerade högaktuella debatter om privata sjukvårdsförsäkringar, folkhälsa och läkares fortbildning samt medverkade i andra organisationers program. Dagarna överskuggades dock av det fruktansvärda dåd som inträffade när Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner avled efter en knivattack. En ofattbar tragedi och förlust. Ing-Marie hade ett brinnande engagemang för att förbättra psykiatrin och den psykiska hälsan i Sverige och lämnar ett oöverskådligt tomrum efter sig.

Läs mer
 

AUGUSTI

 
 

Nylansering av SLS Global hälsa-podd

SLS kommitté för global hälsa producerar tillsammans med SLS Kandidat- och Underläkarförening en podcast om global hälsa och hållbar utveckling. Tidigare har podcasten varit på engelska, men vid en nylansering bytte podden namn och kommer fortsättningsvis att vara på svenska (med undantag för vissa internationella gäster). Lyssna via Spotify eller Apple Podcasts.

Läs mer
 
 

Fem viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet 2022

Vad krävs för en välfungerande hälso- och sjukvård? SLS listade fem viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor och uppmanade vårdens makthavare att lyssna på professionen inför valet 2022.

Se film
 

SEPTEMBER

 
 

Vem har ansvar för hälsoapparna?

I en gemensam skrivelse till Socialdepartementet lyfter SLS vikten av att det snarast bör ges i uppdrag att utreda vilken myndighet som bör vara ägare av området hälsoappar samt hålla samman arbetet med berörda myndigheter och samverka med andra relevanta aktörer.

Läs mer
 
 

Ny utredning om beslutsoförmögna i vården efterlyses

Anders Castor, nytillträdd ordförande i SLS delegation för medicinsk etik efterlyser ny utredning om hur, och av vem, beslut ska fattas för att vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna få vård som gagnar dem, och för att undvika den etiska stress som personalen utsätts för.

Läs mer
 
 

Fysisk aktivitet har en preventiv och akut effekt på depression och ångestsyndrom

Jill Taube, psykiater och medarbetare i SLS Levnadsvaneprojekt lyfter i Läkartidningen vikten av fysisk aktivitet vid depression och ångest. Artikelförfattarna skriver bland annat att effekten av enbart fysisk aktivitet under 8–12 veckor är likvärdig med behandling i form av samtalsterapi eller läkemedel vid lindrig till måttlig depression och att en kombination av fysisk aktivitet och samtalsterapi har större antidepressiv effekt än enbart samtalsterapi. Förutom Fysisk aktivitet på recept - som ordineras av legitimerad personal och anpassas till patientens individuella förutsättningar - finns ett metodstöd; manualen Guldkorn för alla. Manualen är framtagen inom ramen för SLS Levnadsvaneprojekt och omfattar förutom fysisk aktivitet, råd om hälsosamma matvanor, tobaksbruk och alkohol, det vill säga de fyra levnadsvanor som uppmärksammas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Beställ ditt ex här

Läs mer
 
 

SLS lanserar Hållbarhetsguide för läkare

I samband med att SLS arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

Läs mer

OKTOBER

 
 

Förslag för ökad tillgänglighet i vården styr fel

SLS har lämnat synpunkter på betänkandet Vägen till tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) och välkomnar utredningens bakgrund och analys. För SLS är dock den uppenbara slutsatsen att de styrmedel staten använt det senaste dryga decenniet för att minska väntetiderna i sjukvården helt enkelt inte fungerar och dessutom styr fel.

Läs mer
 
 

5 insatser som kan bryta ohälsotrenden hos unga

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. SLS bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra till att vända utvecklingen. 2021 publicerade gruppen en rapport med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för interventionerna. I Läkartidningen presenterar arbetsgruppen evidensbaserade interventioner, som enligt författarna kan få unga att må bättre. Det handlar om fysisk aktivitet, balans mellan sömn och vaken tid, digitala medier, livskunskapsprogram, skolans läroplan och tidig upptäckt av riskgrupper.

Läs mer
 
 

När patientens autonomi krockar med sjukvårdspersonalens uppfattning om bästa möjliga insatser

Hur bör hälso- och sjukvårdspersonal förhålla sig när patienter tackar nej till nödvändig vård. Frågan har på nytt diskuterats i SLS delegation för medicinsk etik som tagit fram ett nytt etiskt uttalande vid händelse när patient med tillhörighet till viss grupp tackar nej till nödvändig vård.

Läs mer
 
 

Fem områden för vårdens beslutsfattare att prioritera

I Tidöavtalet utlovas politiska reformer för att åtgärda några av problemen i hälso- och sjukvården. Men innan nya utredningar tillsätts: lyssna på läkarprofessionen. SLS tillsammans med ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar lyfte på DM debatt fem områden som kräver åtgärder för en välfungerande hälso- och sjukvård.

Läs mer
 
 

eHälsodagen 2022

SLS kommitté för eHälsa arrangerar eHälsodagen den 14 oktober. Det blev en fullspäckad dag med diskussioner och debatt om utmaningarna med digitalisering i vården. Mötet spelades in och finns nu tillgänglig på Vimeo för dig som vill ta del av diskussionerna (tidigare endast tillgänglig bakom inlogg för dem som anmält och betalt avgift).

Se inspelning
 

NOVEMBER

 
 

Berömvärd forskning och medicinska framsteg i fokus

Tisdagen den 8 november ägde SLS årshögtid rum. Under kvällen delades bland annat SLS vetenskapliga priser ut under högtidliga former. Särskilt inbjudna gäster från riksdag, myndigheter, akademi, forskarsamhället och SLS föreningar fanns på plats för att hylla årets pristagare. Under kvällen belönades Jonas F Ludvigsson, Ann Hellström, Lars Lannfelt, Ulrika Nyhammar, Kristina Malmgren, Sebastian Palmqvist, John Pernow, Tong Jiao, Katrine Riklund, Charlotta Böiers, Sara Alkner och Emma Holmbom för berömvärd forskning. Årets hedersledamot Britt Skogseid och 2021 års hedersledamot Stefan Lindgren var på plats för att ta emot sina hedersdiplom och SLS ordförande Tobias Alfvén höll enligt tradition ordförandes föredrag.

Läs mer
 
 

Regeringen bör vidta åtgärder för att säkra barns hälsa och framtid

Företrädare för SLS, BLF och BLF:s delförening Global Barn- och Ungdomshälsa uppmanar den nya regeringen att ta klimatförändringarna på allvar. I ett brev till berörda ministrar inför COP27 uttrycks en oro för hur klimatförändringarna påverkar barns hälsa.

Läs mer
 
 

Regeringen måste prioritera medicinsk forskning

Utbildning och forskning är avgörande för Sveriges välstånd, skriver Forska! Sverige tillsammans med SLS och 25 aktörer inom vård, akademi, företag, patienter och professioner i Altinget. De senaste åren har statliga investeringar i medicinsk forskning för hälsa minskat, vilket är mycket allvarligt. Vi uppmanar den nya regeringen att i kommande budgetar öka investeringarna så att vi inte förlorar kompetens och därmed konkurrenskraft.

Läs mer
 
 

SLS välkomnar förslag för att förbättra vården av äldre

SLS är positivt till förslag om en stärkt tillgång till läkare och medicinsk kompetens på ledningsnivå, men ser också risker med att detaljerat styra med lag vad läkare ska göra i kommunens primärvård.

Läs mer
 
 

SLS föreningar vittnar om oro för implementeringen av kunskapsstöd

Under våren och hösten har elva föreningar intervjuats för att få en fördjupad kunskap utifrån den enkät som SLS genomförde i början av året om kunskapsstyrningssystemet. Förutom fördjupad kunskap var syftet med intervjuerna att identifiera eventuellt påverkbara faktorer för hur föreningarna samverkar och kopplar in i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem.

Resultatet av intervjuerna presenteras nu i en rapport. En övergripande reflektion från intervjuerna är att de flesta föreningarna på ett eller annat sätt är involverade i kunskapsstyrningsorganisationen, men varje förening har sin unika ingång eller relation till organisationen. De flesta intervjuade föreningar, såväl positiva som negativa, lyfter en oro för implementeringen och ser detta som den stora svagheten i organisationen som måste lösas.

Läs mer
 
 

SLS ställer sig bakom lagförslag som reglerar privata sjukvårdsförsäkringar

SLS välkomnar lagförslaget som säkrar att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna inverka negativt på den lagreglerade prioriteringsplattformen, men reserverar sig mot förslaget om totalt förbud mot remittering.

Läs mer
 

DECEMBER

 
 

Kritiska läkarröster om tolkrestriktioner

Tolkrestriktioner kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter. Förutom lidandet det skapar hos dem som inte känner sig hörda. Enligt Tidöavtalet ska patienter som inte kan språket efter en viss tid i Sverige bekosta tolk själv. Som läkare inom den svenska hälso- och sjukvården ser vi med oro på den politiken och de konsekvenser den kan få på hälsan hos berörda grupper skriver företrädare för SLS i Dagens Medicin.

Läs mer
 
 

Levnadsvanor inför operation –prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

I början av december arrangerade SLS Levnadsvaneprojekt ett webbinar om levnadsvanor inför operation med särskilt fokus på äldre patienter. Nu kan du ta del av inspelningen som finns på SLS Youtube-kanal.

Se inspelning
 
 

SLS kommenterar rapport från Vårdkompetensrådet

SLS välkomnar satsningen för fler ST- tjänster inom allmänmedicin, och vill se hållbara och långsiktiga strategier för att säkra att fler läkare vill specialisera sig i allmänmedicin och stanna kvar i yrket över tid.

Läs mer
 
 

Kompetensförsörjningen kräver en kraftsamling

Sista debattartikeln för året publicerades i Dagens Samhälle med en uppmaning till den nya regeringen att gå vidare med förslagen om bland annat statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin. Vi vet att en välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. En fungerande primärvård är också en förutsättning för fungerande sjukhusvård.

Läs mer
 
 

"Vi ska vara världsbäst på att välkomna en människa"

Ola Björgell har många strängar på sin lyra. Förutom att han är docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus, är han vetenskaplig sekreterare i SLS och leder arbetet i SLS programkommitté. Samtidigt som detta kompetensutvecklar han hälso- och sjukvårdsanställda, lokalt och nationellt, i patientbemötande med diskrimineringslagen i fokus. Han har också byggt upp en omfattande verksamhet för att stärka vårdens arbete med mänskliga rättigheter. Ett arbete som han prisades för när han tidigare i höstas belönades med Mogrenpriset i medicin.

– Som doktor ska du vara proffs på två saker. Krispigt bra, ja, världsbäst på det du gör medicinskt – och världsbäst på att välkomna en människa, säger Ola Björgell i en intervju med anledning av sitt arbete med likarätt och mänskliga rättigheter.

Läs mer
 
 

SLS YouTube-kanal

Under 2022 har SLS arrangerat en mängd utbildnings- och fortbildningsaktiviteter såsom Berzelius symposium 103 om barns immunsystem, Berzelius symposium 105 om planetär hälsa, eHälsodagen, Etikdagen, Patientsäkerhetsdagen, workshop om kloka kliniska val, möte om Nationell läkemedelslista samt en rad webbinarier där flera arrangerats i samverkan med SLS föreningar. SLS har även medverkat med program under Likarättsdagarna. På SLS Youtube-kanal kan du ta del av de inspelningar som finns tillgängliga för alla.

Se inspelningar