SLS ställer sig bakom lagförslag som reglerar privata sjukvårdsförsäkringar

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat remissvar på utredningen ”Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården” (Ds 2022:15). SLS välkomnar lagförslaget som säkrar att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna inverka negativt på den lagreglerade prioriteringsplattformen, men reserverar sig mot förslaget om totalt förbud mot remittering.

Utredningens förslag innebär bland annat att det inte längre ska vara möjligt att bedriva offentligt finansierad vård och ta emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring för samma sorts vård.

– Enligt lagförslaget ska all offentligt finansierad vård fortsättningsvis erbjudas i enlighet med människovärdes, behovs- och solidaritetsprincipen, något som går helt i linje med SLS syn om att vård ska ges till den med störst behov, inte till den som köpt sig förtur i sjukvårdssystemet, säger Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

SLS ser positivt på utredningens målsättning och anser att förslagen väl fyller syftet. Men har vissa reservationer vad gäller förslag om förbud mot remittering.

– Förslaget om att en privat vårdgivare som tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte ska få remittera vidare patienter till offentligt finansierad vård är inte helt lätt, säger Anders Castor. Det kan möjligen finnas risker för vissa patienter där sjukdom upptäcks inom ramen för privat försäkrad vård, och där den privata vårdgivaren inte kan ge den vården, och där ansvaret för att ta detta vidare inom offentlig vård läggs helt på patienten. Vi skulle gärna se att man utreder vidare dessa möjliga risker, då det kan finnas vissa patienter som under vissa omständigheter skulle kunna behöva remitteras, avslutar Anders Castor.

Slutligen ställer sig SLS bakom förslaget om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska få förelägga en privat vårdgivare som bryter mot bestämmelserna som riktar sig mot vårdgivare, att vidta åtgärder för att följa de bestämmelserna.

Läs SLS remissvar >>