SLS positivt till att riksdagen uppmärksammar vårdpersonalens behov av fortbildning

I veckan tog riksdagen beslut om att uppmana regeringen att se över frågan om att införa krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Läkares fortbildning är viktig för en god och säker hälso- och sjukvård. Det är därför positivt att frågan diskuteras och uppmärksammas av riksdagen.

Läkares fortbildning är en prioriterad fråga för Svenska Läkaresällskapet som under våren lanserat en kampanj för att sätta ökat fokus på frågan. SLS har bland annat utrett om det finns tillräcklig reglering i lag eller föreskrift kring ansvaret för fortbildning och landat i att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i kvalitets- och ledningsföreskrifterna. Professionen bör delta i ett sådant arbete.

– Att läkare fortbildar sig är viktigt för en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Vi välkomnar att frågan diskuteras och uppmärksammas av riksdagen. SLS har landat i att det är vårdgivarens ansvar för personalens fortbildning som behöver förtydligas i regelverket. Läkaren har ett eget ansvar för sin fortbildning, men vårdgivaren måste göra den möjlig genom att skapa utrymme i form av tid och resurser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.  

– SLS efterfrågar inte detaljerade regler om krav på fortbildning riktade till den enskilde yrkesutövaren. Vi ser det som nödvändigt att det finns ett ordnat system för att säkerställa att alla läkare fortlöpande fortbildar sig. Ett sådant system ska utformas och ägas av professionen och bygga på fortbildningsplaner, dokumentation och uppföljning där resultaten bör bedömas och fortbildningsaktiviteterna utvärderas kontinuerligt av dess egna organ, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning. Men ett tydliggörande i regelverket av det ansvar vårdgivaren har skulle fungera som ett stöd för att säkerställa att alla läkare har nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter, utmaningar och förändringar de ställs inför.

Läs mer om riksdagens beslut