Listning på vårdcentral införs för ökad kontinuitet

Den 6 april klubbade Riksdagen igenom lagförslag om listning på förhand hos vårdcentraler och motsvarande vårdenheter med ett förtydligande tillägg. Lagändringen börja gälla från och med den 1 juli 2022.

– Jag är glad att primärvårdspropositionen klubbades av riksdagen. Den är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att den ger förutsättningar för att stärka kontinuiteten i patient-läkarrelationen, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tillsammans med Svensk förening för allmänmedicin har dock lyft fram att primärvårdspropositionen inte är tillräcklig och att reformarbetet måste fortgå med hög ambitionsnivå. Bristen på tillgänglighet har lett till att antalet nätläkarbesök ökat och att ett separat system vuxit fram som riskerar att leda till ytterligare fragmentering och dränering av resurser. En utveckling som drabbar sköra patienter med stora och komplexa vårdbehov negativt.

– För att de allmänmedicinska specialisterna ska kunna ta huvudansvaret i den nära vården måste arbetet med att stärka allmänmedicinen fortsätta. Den digitala och fysiska vården måste integreras och antalet specialister i allmänmedicin öka. SLS har tidigare beklagat att regeringen inte gått vidare med förslaget från ett av Anna Nergårdhs betänkanden om att staten under en omställningsperiod finansierar specialiseringstjänster i allmänmedicin. Nu hoppas vi på det fortsatta arbetet i Nationella vårdkomptensrådet, avslutar Tobias Alfvén.  

Om Riksdagsbeslutet
”Enligt regeringen förväntas listning på förhand ge bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet för patienten samt nödvändig stabilitet, planeringsmöjligheter och förutsägbarhet för verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Riksdagens tillägg förtydligar att listning inte påverkar personers rätt enligt patientlagen att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.

Enligt beslutet ska regionen vara skyldig att erbjuda ett elektroniskt system för listning av patienter genom en listningstjänst. Listning ska endast få göras hos vårdcentraler och vårdenheter som bedrivs i en regions egen regi eller som har ett kontrakt med en region. Vidare ska byte av vårdcentral och vårdenhet få göras högst två gånger under en period om ett år, om det inte finns särskilda skäl.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen riktade två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om nationella principer för ersättningssystem och ersättningssystem för digital vård. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/okad-kontinuitet-och-effektivitet-i-varden--en_H901SoU22