Klimatförändringar – det största hotet mot folkhälsan

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén efterlyser ökat fokus på kopplingen mellan klimat och hälsa.

Just nu pågår den internationella klimat- och miljöveckan i Stockholm med en rad högnivåmöten. Bland annat arrangeras FN-konferensen Stockholm +50 som uppmärksammar att det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

Ambitionen med mötet är bland annat att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen. Bland deltagarna finns bland andra FN:s generalsekreterare Guterres och USA:s klimatsändebud John Kerry.

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén efterlyser ökat fokus på kopplingen mellan klimat och hälsa.

–Vi vet att klimatförändringar utgör det största hotet mot den globala folkhälsan under modern tid, säger Tobias Alfvén. Kopplingen mellan klimat och hälsa måste få ett större fokus, då klimatförändringar riskerar att förvärra redan existerande hälsoproblem och ojämlikheter. Hälso- och sjukvården har här en viktig roll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som en vetenskapsbaserad organisation bidra till omställningen, avslutar Tobias Alfvén.

Den 21–22 september 2022 arrangerar Svenska Läkaresällskapet Berzelius Symposium 105:  Planetary Health - “It is all connected-what saves the planet saves our health”.

Internationella och nationella experter och forskare kommer att lyfta det aktuella kunskapsläget forskningen. Syftet är att initiera tvärvetenskapliga diskussioner som kan generera nya samarbeten, både kliniska och forskningsmässiga, samt att ge verktyg för att implementera konceptet planetär hälsa i den kliniska praktiken.

Program och anmälan

Svenska Läkaresällskapets arbete med klimat, hälsa och hållbar sjukvård
Inom Svenska Läkaresällskapet arbetar hela organisationen för att minska SLS klimatavtryck och bidra till en hållbar hälso- och sjukvård, med stöd av en särskilt utsedd arbetsgrupp. Vi har bland annat en ny rese- och mötespolicy. I stället för att flyga in till möten ska man välja tåg och fysiska möten ska ersättas med digitala när det är möjligt. SLS investeringsfond i SEB (de medel SLS förvaltar för anslag till medicinsk forskning) har numera bankens högsta hållbarhetsklassning. SLS delar också årligen ut ett hållbarhetspris till läkare som gjort berömvärda insatser för en hållbar sjukvård. Läs mer >>