Svenska Läkaresällskapet lyfter fem områden för vårdens beslutsfattare att prioritera

I Tidöavtalet utlovas politiska reformer för att åtgärda några av problemen i hälso- och sjukvården. Men innan nya utredningar tillsätts: lyssna på läkarprofessionen.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tillsammans med ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar lyfter på DM debatt fem områden som kräver åtgärder för en välfungerande hälso- och sjukvård.

Vi delar alla samma problembild. Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd. Larmrapporterna i medierna är många. Vi har en underdimensionerad primärvård med för få specialister i allmänmedicin, för få vårdplatser, personal- och kompetensbrist, samtidigt som vi ska hantera en vård-, fortbildnings- och forskningsskuld. För många är det en ohållbar arbetssituation med hög arbetsbelastning och för lite tid för återhämtning – ett direkt hot mot patientsäkerheten.

Svenska Läkaresällskapet, SLS, samlar över 30 000 läkare. Nu är det hög tid att vårdens beslutsfattare i regioner, riksdag och regering lyssnar på oss – om vi ska kunna leverera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet där de med störst behov av vård ges företräde.  

Läs hela artikeln Dagens Medicin 2022-10-21
”Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd – hög tid att beslutsfattarna lyssnar”


Bildcollage:
Catharina Ihre Lundgren, Svensk Kirurgisk Förening, Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin, Joar Guterstam, Svensk förening för Beroendemedicin, Malin Ackefors, Svenska Infektionsläkarföreningen,
Christer Janson, Svenska Föreningen för Allergologi, Lovisa Farnebo, Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi, Anders Johansson, Svenska Hygienläkarföreningen, Anna Rossander, Svensk Förening för Medicinsk Informatik, Fredrik Nikolajeff, Svensk Medicinteknisk Förening,
Maja Ewert, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Anders Fernström, Svensk Njurmedicinsk Förening, Magnus Löndahl, Svensk Förening för Diabetologi, Anna Sarkadi, Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, Karin Stenfeldt, Svensk medicinsk audiologisk förening, Kristian Borg, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Susanne Buchmayer, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Anna-Carin Olin, Föreningen för arbets- och miljömedicin, Peter Andiné, Svenska Rättspsykiatriska Föreningen, Madeleine Zetterberg, Sveriges ögonläkarförening, Martin Hultén, Svenska Psykiatriska Föreningen,
Anna-Carin Olin, Föreningen för arbets- och miljömedicin, Michael Algovik, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapet, Birgitta Ekstrand,  Svensk Ortopedisk Förening, Erik Lundström, Svenska Neurologföreningen, Lena Forsberg, Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, Jonas Spaak, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, Gabriele Wurm Johansson, Svensk Gastroenterologisk Förening, Gunnar Akner, Svensk Förening för Klinisk Nutrition, Ulrika Ådén, Svenska Barnläkarföreningen, Lars Rasmusson,  Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi, Roger Siemund, Svensk Förening för Neuroradiologi och
Christina Kåbjörn Gustafsson, Svensk Förening för Klinisk Cytologi.