Dyra reformer med bristande underlag

SLS välkomnar Riksrevisionens granskning av beslutsunderlag inför införandet av ”kömiljarden” 2009.

Riksrevisionen har granskat underlagen bakom 25 av de dyraste reformerna som införts i Sverige under åren 2000–2017. Resultatet av granskningen presenteras i rapporten På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer där bland annat beslutsunderlaget som togs fram vid införandet av ”kömiljarden” 2009 får lågt betyg.

SLS välkomnar granskningen som bland annat omfattar en reform i hälso-och sjukvården för att stimulera landstingen att erbjuda patienter vård enligt vårdgarantin.

Riksrevisionens granskning visar att majoriteten av reformerna är baserade på underlag med brister vad gäller beskrivning av vilka samhällsproblem som ska åtgärdas, vilka mål och effekter som eftersträvas samt vilka konsekvenserna kommer att bli och till vilka kostnader. Endast 5 av de granskade 25 reformerna lever upp till grundläggande kvalitetskrav på dessa områden.

En av de granskade reformerna är den så kallade ”kömiljarden” som infördes 2009 (prop. 2008/09:1,  Utgiftsområde 9, s. 57). Beslutsunderlaget som togs fram inför införandet av ”kömiljarden” får lågt betyg i Riksrevisionens granskning när det gäller bland annat konsekvensanalysen, målen och de förväntade effekterna av reformen.

– Vi välkomnar Riksrevisionens granskning. Det måste ställas samma krav vid införandet av nya organisations, styr- och ersättningsmodeller i hälso- och sjukvården som vid införandet av nya behandlingsmetoder – det måste finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi har i många olika sammanhang och remissvar lyft hur tillfälliga överenskommelser och ”satsningar” riskerar att öka detaljstyrningen, öka administrationen och sätta medicinska prioriteringar ur spel. Det hälso- och sjukvården behöver är långsiktiga satsningar.

”Kömiljarden” infördes 2009 och upphörde 2014, men återinfördes 2019 och bytte namn 2020 till Tillgänglighetsöverenskommelsen.