SLS och SLF efterlyser tydligare lagstiftning som reglerar sjukvårdsbeslut för personer utan beslutsförmåga

I en skrivelse till Socialdepartementet yrkar Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund att frågan om vårdbeslut rörande beslutsoförmögna snarast behandlas och leder till tydlig lagreglering.

– Covid-19-pandemin har blottlagt brister och ofullkomligheter i Sveriges planering, beredskap och organisering, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet.  En väsentlig brist som gjort sig påmind berör regleringen av sjukvårdsbeslut för personer som saknar förmåga att på egen hand fatta beslut.

I den allmänna hälso- och sjukvårdsregleringen saknas idag lagstiftning som anger under vilka förutsättningar vård kan ges till en patient som saknar beslutsförmåga. Regleringen förutsätter – med undantag för akuta situationer - att patienten själv kan ta initiativ till, vara delaktig i och ge sitt informerade samtycke till vård och behandling. Detta är omöjligt för patienter som saknar beslutsförmåga, till exempel för personer med avancerad demenssjukdom.

– Det är av avgörande betydelse med tydligare lagstiftning för såväl de berörda patienterna och deras närstående som för den hälso- och sjukvårdspersonal som i sin yrkesutövning måste ta ställning till vilka medicinska åtgärder som kan och bör vidtas i dessa fall, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Det skulle också innebära en väsentlig förstärkning av landets pandemiberedskap.

Läs skrivelsen