Studie om ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet och dess roll vid autism belönas

Arvid Guterstam, bitr. lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och leg. läkare vid ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan: ”Andras uppmärksamhet representerad som rörelse: Kartläggning av en ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet och dess roll vid autism”.

Autism drabbar 1-2% av befolkningen och är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. En av de största utmaningarna i autism är att behandla de sociala nedsättningarna. Eftersom de underliggande hjärnmekanismerna är okända syftar existerande behandlingar till att förändra beteendekonsekvenserna, såsom att öva på turtagning i konversioner och att inta åhörarens perspektiv.

– Begreppet ”theory of mind” syftar till vår förmåga att ”läsa andras tankar”, och för detta behöver hjärnan en inre modell av den andras uppmärksamhet. De flesta av oss ”tankeläser” automatiskt, men personer med autism har en slående selektiv nedsättning in denna förmåga, och man vet inte varför, säger Arvid Guterstam. En traditionell förklaring är att vi följer andras uppmärksamhet genom att följa deras blickriktning.

I en serie studier visade Guterstam nyligen att hjärnan konstruerar en mycket mer komplex modell där våra hjärnor genererar en subtil, falsk rörelsesignal som flödar från andra personer till objekt i uppmärksamhetsfokus. Vi är inte medvetna om denna rörelsesignal, trots att den aktiverar rörelseprocessande hjärnareor, gör avtryck i beteendemått, och påverkar våra kognitiva beslut om andras uppmärksamhet.

I en ny studie avser Guterstams forskargrupp att fokuserar på fyra obesvarade nyckelfrågor om denna nya modell: när under utvecklingen den uppkommer, vilken kausal roll inblandade hjärnareor spelar, hur modellen är påverkad vid autism och om det går att träna upp modellen för att förbättra social kognition vid autism.

– Genom att använda avancerade beteendemetoder, hjärnstimulering och hjärnavbildning kommer vårt projekt kartlägga den sociala hjärnans fundamentala principer. Forskningen utgör ett konceptuellt nytt sätt att studera hur låg-nivå sensoriska hjärnmekanismer som visuella rörelse-system hjälper till att konstruera högre sociala modeller. Resultaten kan även ha viktiga kliniska implikationer för autism, avslutar Arvid Guterstam.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.