Steg för steg mot målet om fast läkare

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tillsammans med Distriktsläkarföreningen inrättat en tänkargrupp med uppdrag att utforma en konkret strategi, handlingsplan samt tidplan för att ett system med fast läkare till alla invånare införs i Sverige.

Åke Åkesson, allmänläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral, leder arbetet i gruppen och gästade tidigare i veckan Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd för att berätta mer om uppdraget.

– Det finns vetenskaplig evidens och en rad utredningar som ger stöd för att fast läkare är en förutsättning för en god och nära vård med kontinuitet. Nu behöver vi gå från fina ord till handling, säger Åke Åkesson. Vi har dessutom en stark politisk enighet om att skapa en stärkt primärvård där alla som vill ska ha en fast namngiven läkare. Vårt fokus i gruppen kommer att vara att beskriva hur vi konkret kan uppnå det målet.  

I gruppen ingår 14 allmänläkare, däribland Susanna Althini, specialist i allmänmedicin och ledamot i SLS nämnd.

– Fast läkare är för patientens skull och det ska det inte råda någon tvekan om, säger Susanna Althini, specialist i allmänmedicin och ledamot i SLS nämnd. Det finns tydlig evidens för att kontinuitet och personlig kännedom mellan läkare och patient minskar dödlighet och sjuklighet samtidigt som det sparar resurser och ökar patientnöjdhet. Det är rimlig belastning och relationskontinuitet som kommer göra att de fasta läkarna kan underlätta resten av läkarkårens arbete genom tillgänglighet till samarbete kring en patient som behöver annan specialistvård. På så vis blir vi bättre tillsammans.

En slutrapport med förslag planeras till slutet av februari och SLS bjöds in att delta i den fortsatta processen.

– Vi välkomnar gruppens arbete och vi är eniga om att detta måste involverar hela professionen oavsett specialitet, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. En stärkt primärvård är inte bara en fråga för primärvården, det är en fråga för hela den medicinska professionen.    

Foto
Främre raden: Andrea Asplund, Katarina Järbur, Eva Amtkil, Julia Cederlund och Ulrika Elmroth.
Bakre raden: Annika Larsson, Åke Åkesson, Daniel Moberg, Karl-Patrik Jonsson, Jens Halldin, Oskar Lindfors, Jenny Magnusson, Susanna Althini och Björn Englund.