Sommarhälsning från SLS ordförande Tobias Alfvén

Sommaren är äntligen här, och den är efterlängtad. 16 månader med covid-19-pandemin har inneburit prövningar på många olika sätt men tack vare vaccineringen kan vi börja se ljuset i tunneln. Hälso- och sjukvården har under lång tid varit under extremt hårt tryck och det är många som är slitna och som är i behov av vila och återhämtning. Jag hoppas att ni får det och kan njuta av den svenska sommaren.

Jag har haft förmånen att vara ordförande i Svenska Läkaresällskapet i snart ett år, och det har varit ett händelserikt år där SLS flyttat fram positionerna på en rad områden. SLS har klivit fram som proaktiv påverkansaktör, ökat synligheten i press och media, och är en viktig arena för kunskapsutbyten. Detta tack vare ett ökat samarbete med SLS föreningar, som medlemsreformen bidragit till.  

Under våren har vi besvarat en rad viktiga remisser, arrangerat ett stort antal webinarier om dagsaktuella frågor som fått stor spridning i läkarkåren. Vi har arrangerat flera välbesökta digitala fortbildningsdagar och SLS arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” har publicerat en rapport med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för interventionerna.  

I slutet av 2020 arrangerades Sveriges första digitala vetenskapliga konferens om covid-19 ”State of the Art Covid-19” som kommer att följas upp av ett nytt möte den 24-25 november 2021. Ta chansen och var med och bidra i summering av kunskapsläget. Vi välkomnar SLS medlemsföreningar och sektioner att vara med och bidra med program och delta i den digitala utställningen. Läs mer om mötet, programmet och medverkande på sls.se/covid19.

Högaktuella frågor som kunskapsstyrning och hälso- och sjukvårdens organisation och ledning har väckt stort engagemang i läkarkåren. SLS arbete kring dessa frågor kommer att intensifieras. Efter en livaktig diskussion beslutade fullmäktige bland annat att uppdra nämnden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda kunskapsstyrningssystemet inklusive ägarskapet samt verka för att det förändras i SLS anda. Vidare bifölls motion från Svensk Kirurgisk Förening om bastjänstgöring (BT) och SLS kommer fortsatt bevaka införandet. SLS fick även i uppdrag att utreda hur många av SLS medlemsföreningar och sektioner som har specialistexamen och hur många medlemmar som använder sig av den som underlag för Socialstyrelsens beslut om specialistkompetens.

Fullmäktige antog även verksamhetsplanen för de kommande två åren som bland annat innebär att SLS med stöd av en genomförd medlemsenkät ska kraftsamla kring tre områden med utgångspunkt i aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvården: att förbättra förutsättningarna för läkares livslånga lärande med särskilt fokus på läkares fortbildning, att värna principen om vård efter behov och att stärka professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Jag ser framemot arbetet som helt bygger på fortsatt nära samarbete med alla medlemsföreningar och sektioner om vi ska nå framgång. Jag vill tacka er som är med och bidrar i vårt arbete för bästa möjliga hälsa för alla!

Slutligen vill jag välkomna Catharina Ihre Lundgren, bröst- och endokrinkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset som tillträder som ny viceordförande i SLS samt Niklas Ekerstad, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, Västra Götaland och Karin Rådholm, specialistläkare i allmänmedicin, Östergötland som tillträder som nya ledamöter i SLS nämnd.

Glad sommar!
Tobias Alfvén, ordförande