SLS pristagare 2021

I SLS tematidning "SLS pristagare 2021" presenteras årets pristagare och deras forskning. Vi presenterar även de forskningsanslag, stipendier och resebidrag som finns att söka och de priser som delas ut under 2022.

Den kliniska medicinska forskningen är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Genom forskning och utveckling kan
patienter dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling. Sverige har en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning lett fram till nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som förbättrat hälso- och sjukvården.

SAMTIDIGT VITTNAR medlemmar i Svenska Läkaresällskapet (SLS) om att
förutsättningarna för att genomföra kliniska studier har försämrats under senare år. Bland orsaker som brukar framhållas är att dagens sjukvårdsorganisation prioriterar produktion och kostnadseffektivitet. När
förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning har genomförts har verksamhetens förutsättningar att bedriva forskning inte säkrats. Läkare upplever att det saknas tydliga karriärvägar och att meritvärdet har minskat. Mycket tyder på att det är mer ovanligt än tidigare att läkare fortsätter forskarkarriären efter disputation, vilket även medför en brist på erfarna handledare.

SOM LÄKARPROFESSIONENS oberoende  vetenskapliga organisation arbetar vi för att stärka förutsättningarna för läkare att ägna sig åt medicinsk forskning – och har utvecklat detta närmare i flera policydokument. Vi
stödjer dessutom god medicinsk forskning genom att årligen dela ut runt 30 miljoner kronor i anslag och stöd.

TACK VARE GENERÖSA donationer kan vi årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. Det med stor glädje vi kan presentera 2021-års priser och pristagare. Priserna delades ut vid Svenska Läkaresällskapets prisceremoni den 9 november 2021.

Tobias Alfvén, ordförande