Människors livsvillkor måste inkluderas i byggandet av en europeisk hälsounion

Svenska Läkaresällskapet (SLS) stöder byggandet av en europeisk hälsounion och finner ansatsen att utveckla arbetet och samarbetet för förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa, mycket angelägen och stödjer de förslag som föreslås.

SLS efterlyser dock ett jämlikhetsperspektiv samt förslag för att uppnå ett mer resilient samhälle samt åtgärder för att motverka klimatförändringar.

– Vi vet att Covid-19 pandemin slår hårdast mot de mest sårbara i samhället, inte enbart de äldsta eller de som redan har sjukdomar, utan även de som lever i social utsatthet, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi saknar ansatser att nå dessa grupper och efterlyser anpassade insatser. Digitala verktyg för korrekta modelleringar, riskbedömningar och insatser är viktiga, men hjälper inte för de som inte nås, de som inte förstår språket, inte kan läsa eller saknar ett hem.

Covid-19 pandemin har tydliggjort att EU behöver stärkt koordinering, mer hållbara hälsosystem och bättre beredskap inför framtida kriser. Men pandemin har även på ett brutalt sätt synliggjort betydelsen av människors livsvillkor för hälsan.

– För att bygga resilienta samhällen inför kommande pandemier måste vi utöver att skydda mot smitta också stärka människors motståndskraft, säger Helena Frielingsdorf Lundqvist, ordförande för SLS kommitté för global hälsa. Det innebär att stärka folkhälsoarbetet och utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser både vad gäller levnadsvanor, socialt stöd, hopp och framtidstro, men också människors grundläggande livsvillkor. Detta arbete behöver därför omfatta de arenor där människor lever och inkludera utbildning, arbete, bostäder och omsorg. Även i detta är långsiktigt internationellt samarbete avgörande.

Trots att det är känt att klimatförändringar kan leda till ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar saknas förslag på åtgärder för att motverka klimatförändringar.

– När det nu görs ett försök att skapa ett bredare ramverk för att förstärka EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa bör även arbetet för att motverka klimatförändringar lyftas tydligare, avslutar Tobias Alfvén.

Läs remissvar