IVA-läkare belönas för sin medicinsk-etiska kompass i livets slutskede

Stefan Ström, anestesiolog och överläkare på intensivvårdsavdelningen, Västmanlands sjukhus, Västerås tilldelas Svenska Läkaresällskapets (SLS) Hippokratespris 2021. Stefan belönas för sitt arbetssätt att se frågor ur ett patientperspektiv, och för sin förmåga att fatta beslut om behandlingsstrategi baserad på medicinetiska principer.

– Med en stark känsla för rätt och fel, och för konsten att kunna föra de svåra samtalen med patienter och närstående, speciellt vid vägs ände, när den pågående vården inte längre gagnar patienten gör Stefan Ström till värdig mottagare av Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset”, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. 

Stefan Ström är noggrann, uthållig och törs stå för sina åsikter och beslut. Han är ett föredöme när det gäller att inkludera alla kategorier av vårdande personal i de uppkomna frågeställningarna och utöver detta även en etisk mentor, inte bara för yngre kollegor på den egna kliniken, utan åtnjuter ett stort förtroende både i region Västmanland och i Intensivvårdssverige. Stefan är en av medlemmarna i det vårdetiska rådet inom Region Västmanland och en av medförfattarna till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds första behandlingsriktlinjer om att avstå och avbryta intensivvård.

– Det är mycket hedrande att tilldelas Hippokratespriset. I mitt kliniska arbete är den medicinska etiken ständigt närvarande, och det är betydelsefullt att det uppmärksammas av Läkaresällskapet, säger Stefan Ström.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Claerence Blomquist-medaljen i silver.

Om Hippokratespriset
Hippokratespriset är SLS etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset går vartannat år till en kvinna, vartannat en man. 

Om Clarence Blomquist
Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS etikdelegation under 1960- och 70-talen. Han analyserade i sina böcker centrala begrepp som liv och död, friskt och sjukt, läkarens yrkesroll, sjukhusets sociala struktur samt läkarens och patientens psykologiska reaktioner. Clarence Blomquist-medaljen delas till hans minne ut sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik.