Forskare prisas för bevisad korrelation mellan amning och stressnivåer hos barn

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Breastfeeding and cortisol in hair in children” med Alvarengas pris 2021.

Bakom studien står en forskargrupp vid Linköpings Universitet bestående av senior professor Johnny Ludvigsson, professor Åshild Faresjö samt professor Tomas Faresjö. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

– Syftet med vår studie var att utvärdera om amning kan ha en inverkan på stressnivån hos barn i skolåldern och den slutsats vi kan dra är att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare. Det finns anledning att hitta lösningar som underlättar för mödrar att amma sina barn och som går att kombinera med dagens förväntningar från ett modernt arbetsliv, säger senior professor Johnny Ludvigsson.

Om studien
Allvarlig stress orsakad av exempelvis upprepade svåra livshändelser eller kronisk stress kan leda till ökad risk för sjuklighet och dödlighet. Amning är en av de viktigaste skyddande hälsofaktorerna för barn, men de bakomliggande mekanismerna är inte fullt klarlagda. Studien syftade till att utvärdera om amning kan ha en inverkan på stressnivån hos barn i skolåldern.

Studien genomfördes på 126 slumpmässigt utvalda barn som del av ABIS-projektet, i vilket 17 000 barn födda mellan 1997-1999 deltog. I studien registrerade forskarna hur lång tid barnen ammats, samt ett antal psykosociala faktorer relaterade till amning och/eller stress. För att bedöma stress analyserades kortisolhalten i håret hos barnen vid åtta års ålder.

Läs mer

Alvarengaspris delas ut under en prisceremoni i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Om Alvarengas pris
Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.