Vårdens digitalisering kräver informatikkompetens hos vårdprofessionella

Om Sverige ska bli världsledande inom såväl life science som digitalisering av vården måste vårdprofessionella med kunskap om medicinsk informatik involveras i arbetet, skriver läkare och forskare samt företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2021-05-06.

Artikelförfattarna föreslår även att:

 • att ämnet medicinsk informatik införs i grundutbildning
  och erbjuds som fortbildning inom alla vårdprofessioner,
  gärna med nationellt samordnade kursplaner;
  även beslutsfattare, datavetare och leverantörer behöver
  sådan fortbildning som en gemensam kunskapsbas.

 • att regioner och universitet inrättar samverkande
  kunskapscentra för klinisk informatik där kliniker, forskare och verksamhetsutvecklare kan samverka med it-kunniga för utbildning
  enligt ovan och samordning mellan vårdinformationssystem
  och kunskapsbildning (FoUU).

 • att kliniskt aktiva vårdprofessionella med kunnande
  i informatik ges praktiska möjligheter att bidra till
  utformning av digitala system vid regioner och myndigheter.

Tobias Alfvén, docent KI, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, ordförande Svenska läkaresällskapets kommitté för e-hälsa
Martin Rydmark, professor emeritus, medicinsk informatik och datorstött lärande vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt f d ordförande för it-beställarråden vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet
Anders Thurin, överläkare i klinisk fysiologi, vetenskaplig sekreterare i SFMI (Svensk förening för medicinsk informatik)
Läs artikeln ”Så kan Sverige få en världsledande digital vård” Dagens Samhälle 2021-05-06
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/sa-kan-sverige-fa-en-varldsledande-digital-vard/