”Digital vård är här för att stanna – men måste användas rätt”

Digitala stöd inom vården måste introduceras på ett sunt sätt, användas där de ger dokumenterad nytta och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

I en debattartikel i DN den 14 mars undrar författarna hur Svenska Läkaresällskapet (SLS) med flera kunde tillåta nätläkarbolagen att sjösatta en helt oprövad teknik i full skala. I en replik publicerad på DN debatt 2021-03-15 bemöter SLS ordförande Tobias Alfvén påståendet och förtydligar SLS hållning i frågan.

Vi inom SLS känner inte alls igen oss i att vi någonsin skulle ha ”tillåtit” något sådant. Tvärtom har SLS under flera år i en rad debattartiklar, remissyttranden och andra opinionsbildande sammanhang bestämt tagit avstånd från denna form av akut diagnosticering – speciellt om den medicinska indikationen för läkarbesök är tveksam och om denna typ av så kallad e-hälsa kommer att tränga undan vård för mer angelägna behov. En bärande del i vår kritik mot digitala patient-läkarmöten i syfte att fastställa akut diagnos har just varit att stöd i forskning saknats. SLS lyfter så ofta vi kan att hälso- och sjukvården alltid måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och att nya metoder eller vårdmodeller aldrig får introduceras i full skala utan att först ha prövats ordentligt.

SLS har samsyn med författarna om det mesta som står i artikeln. Det man möjligen kan kritisera är att författarna lyfter ut en enda variant av digitalt stöd i vården utan att nämna andra former av stöd och fördelarna dessa kan ge. Digitalt stöd används inte bara för akut diagnosticering utan i hög grad även för uppföljning, behandling och monitorering där kontakten med sjukvården redan är etablerad och där patienten besparas resor och det finns – under rådande pandemi – även positiva smittskyddsaspekter.

Enligt SLS är digitala stöd inom hälso- och sjukvården här för att stanna, men de måste introduceras på ett sunt sätt och användas där de ger dokumenterad nytta. En väg till att nå detta är ökad utbildning av professionen inom det kunskapsområde som inkluderar e-hälsa och digitala stöd. SLS ser också behov av det initieras mer forskning kring digitala stöd i alla dess varianter. Samtidigt pågår redan en hel del forskning på området som vi regelbundet presenterar, nu närmast på en digital e-hälsodag som SLS arrangerar den 13 april och där alla är varmt välkomna att delta.

DN Debatt Replik 2021-03-15
 ”Digital vård är här för att stanna – men måste användas rätt”