Vikten av kunskap- och erfarenhetsutbyte!

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén sammanfattar 2020 och blickar framåt.

Julen står för dörren och i år blir det ett annorlunda julfirande för oss alla. På grund av covid-19 pandemin kommer en del av oss sannolikt att arbeta, kanske med andra uppgifter vi normalt sett inte ägnar oss åt. Andra kommer att fira jul utan nära och kära. Det är en prövande tid på många olika sätt.

Pandemin har påverkat hela samhället och hälso- och sjukvården i synnerhet. Jag har sagt det förut men det tål att upprepas, trots allt detta har sjukvården levererat otroligt bra och det har varit imponerande att se kraften hos den medicinska professionen. När beslutsvägarna blir kortare och professionen fått möjlighet att själva styra på golvet har resultaten i de allra flesta fall blivit mycket bra.

Tack alla ni fantastiska kollegor inom SLS medlemsföreningar och sektioner Pandemin har visat vikten av att vi tillsammans samarbetar över specialitets- och professionsgränserna. På endast tre månader lyckades SLS skapa Sveriges första stora (och helt digitala) vetenskapliga möte om covid-19 ”State of the Art Covid-19” som genomfördes den 15-16 december.

Mötet blev en stor framgång. Drygt 1500 personer deltog för att diskutera kunskapsläget kring covid-19, samtliga akademier och andra tunga organisationer ställde sig bakom och det vetenskapliga programmet höll genomgående hög kvalitet. Att på så kort tid arrangera ett möte på den är nivån hade inte varit möjligt utan SLS medlemsföreningar och sektioner och alla underbara kollegor som gick samman för att sprida den samlade kunskapen om pandemin. Det vi gemensamt skapat är i praktiken den mest aktuella ”läroboken” kring covid-19 som finns just nu i form av inspelade föreläsningar och sessioner. Ni som inte hade möjlighet att delta på mötet kan fortfarande anmäla er och se allt material i efterhand.

Själv ser jag redan nu fram emot det uppföljande mötet om pandemier som äger rum den 24–25 november 2021. Det är ingen slump att det är just SLS som läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation som tar den här typen av initiativ. SLS grundades för drygt 200 år sedan i syfte att vara en arena för kunskapsutbyte mellan läkare i ett kritiskt skede för vetenskapen. På den vägen har SLS fortsatt att verka.

Tidigt i pandemin ställde SLS om verksamheten för att möta upp behovet av snabba uppdateringar kollegor emellan. Vi har hittills arrangerat närmare 70 digitala seminarier i samarbete med SLS medlemsföreningar och sektioner. SLS skapade också tidigt en covid-19-arbetsgrupp med representanter från SLS medlemsföreningar och sektioner som snabbt skulle kunna identifiera kunskapsluckor och systemfel i spåren av pandemin. Denna grupp har bland annat resulterat i ett nationellt vårdprogram för covid-19, rekommendationer för säker kirurgi under pandemin samt påverkansarbete som lett till att Försäkringskassan slopar kravet på läkarintyg fram till dag 21.

Samtidigt som vi hanterat pandemin och dess konsekvenser har SLS verksamhet löpt på. SLS delegationer, kommittéer, arbetsgrupper och projekt har fortsatt att arbeta mot verksamhetsmålen. Vi har delat ut priser och forskningsanslag och på olika sätt värnat vård efter behov. Vi har hållit våra större dagar som Etikdagen med tema ”Etiska utmaningar under Covid-19 pandemin” och fortsatt att delta i statliga utredningar. Den senaste i raden är utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar där vi ingår i expertgruppen.

Att verka för en fullt utbyggd primärvård har varit i fokus för remisser och debatt. En förutsättning för att klara vården av de mest sjuka äldre och för att tillgodose den ”friskare” befolkningens tillfälliga vårdbehov, med god tillgänglighet, är långsiktiga förstärkningar och åtgärder som gör det attraktivt att arbeta i primärvården, bland annat utrymmet för forskning och utveckling. SLS välkomnar forskningspropositionens satsningar på primärvård. Det är viktigt dels för att merparten av de stora patientgrupperna finns i primärvården, dels för att stärka utvecklingsmöjligheterna för specialister i allmänmedicin, något som framkom med önskvärd tydlighet under ett runda-bordssamtal som SLS arrangerade i början av 2020 med tema Forskning i primärvården.

På fullmäktiges uppdrag har SLS startat upp projektet ”Välj vård klokt” som handlar om att förbättra och utveckla sjukvården, minska slöseri och skador, samt att främja behovsstyrd vård. Ett annat FM-uppdrag: Professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision, har avslutats och en slutrapport har nyligen publicerats, och även föranlett en artikel i Läkartidningen. Ytterligare två arbetsgrupper har arbetat intensivt under året, även de på fullmäktiges uppdrag; kraftsamling för ungas psykiska hälsa och klimatgruppen.

Vi har fortsatt arbetet med SLS medlemsform, som träder ikraft den 1 januari 2021 och som innebär att kopplingen mellan SLS som moderförening och dess sektioner ytterligare stärks genom att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS och anslutas med alla sina medlemmar. En efterlängtad reform som stärker föreningarnas roll i SLS och därmed läkarkårens vetenskapliga oberoende professionsröst.

Återigen tack för ert engagemang och arbete. Tillsammans är vi en stark professionsröst som gör skillnad.

God jul och gott nytt år!
Tobias Alfvén
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet