Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

– Pandemin har visat på vikten av att samla professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi har haft veckovisa avstämningar i SLS Covid-19 arbetsgrupp där vi delat erfarenheter och diskuterat professionsgemensamma frågor med anledning av pandemin. Flera frågor uppstod bland annat kring hur vi ska kunna säkerställa en så säker kirurgi som möjligt. Därför bildades arbetsgruppen för säker kirurgi som haft patientsäkerheten i fokus. Vi hoppas att rekommendationerna får stor spridning. De ger viktig vägledning för hur och när testning ska ske och hur det påverkar en eventuell operation, avslutar Tobias Alfvén.

Enligt rekommendationen ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas fram i tid. Om det finns en betydande risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer förenade med operation hos en patient med en aktiv covid-19. Detta gäller i synnerhet hos personer med pågående covid-19 vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi. Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

– Rekommendationerna ska bedömas i förhållande till den incidens och spridning av SARS-Cov-2 som förekommer lokalt vid ett specifikt läge, säger Malin Sund, professor i kirurgi samt ordförande i SLS arbetsgrupp för säker kirurgi under pandemin.

Riskbedömning ska inte endast baseras på hur smitta kan överföras utan också på när i sjukdomsförloppet smittrisken är störst. Data talar för att smittrisken avtar kraftigt en vecka efter debut hos patienter med normalt immunförsvar.

Antigentest för SARS-CoV-2 kan i vissa situationer ersätta PCR-test. Det är dock viktigt att veta att dessa inte av tillverkarna är validerade för analys på asymtomatiska personer och att negativ test inte helt utesluter att patienten kan ha covid-19.

– Definitionen av vad som är låg respektive hög nivå av smittspridning i samhället behöver avgöras lokalt i samråd med smittskyddsenheten i regionen, avslutar Malin Sund.

Läs och ladda ned rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin
(obs - riktlinjerna uppdaterades igen den 28 februari 2022. Länk till senaste versionen här.)

Arbetsgruppen bakom rekommendationerna består av representanter från Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svenska Infektionsläkarföreningen samt Svenska Hygienläkarföreningen. Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har också kontinuerligt bidragit till rekommendationerna. Alla SLS medlemsföreningar och sektioner har också inbjudits att bidra till arbetet under en remissrundan.