Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter.

I kunskapsbaserad hälso- och sjukvård ingår inte enbart att ta fram och implementera nya effektiva metoder utan även att följa upp om vården utförs på ett ändamålsenligt sätt och att stimulera en lärande organisation. Den externa kvalitetsgranskning som i regel görs i dag har svårt att värdera komplexiteten i den professionella verksamheten. Ofta används mätbara men irrelevanta kvalitetsmått som riktar uppmärksamheten fel och påverkar prioriteringar i verksamheten.

SLS har mot denna bakgrund utvecklat en modell för professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision – så kallad Hippokratesrevision – som bygger på att läkare och andra vårdprofessioner regelbundet granskar kliniker och vårdcentraler runt om i landet utifrån ett definierat ramverk.

– Hippokratesrevisionens syfte är att belysa en enhets styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, dels att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Rapporten beskriver Hippokratesrevisionen samt lärdomar och framtida utmaningar. Revisionsmodellen som tagits fram har testats genom pilotrevisioner inom invärtesmedicin, kirurgi respektive allmänmedicin. Det består i första hand av komponenter som är oberoende av läkarspecialitet: vetenskap, medicinska utfall, etik, patientsäkerhet och utbildningsfrågor, men har även specialitetsspecifika delar som präglas av det som kännetecknar specialiteten. Nu vill SLS att modellen sprids.

– Hälso- och sjukvården behöver kraftfullt kvalitetssäkras för att säkerställa att vård ges på ett jämlikt sätt och tillgodoser behov hos såväl enskilda patienter som befolkningen som helhet, säger Niklas Ekerstad, ordförande i SLS arbetsgrupp för professionell granskning och klinisk revision. Vår modell och genomförda revisioner talar för en god genomförbarhet och att vårdens kvalitetsutveckling i högre grad än idag måste utgå ifrån de grundläggande yrkesmässiga värdena som etik och vetenskap.

Läs slutrapport SLS Hippokratesrevision 2020

Läs debattartikel i Läkartidningen 2020-12-19