Svenska Läkaresällskapets årshögtid 2019

Svenska Läkaresällskapets årshögtid är en kväll då den medicinska vetenskapen står i fokus och årets pristagare belönas för berömvärd forskning.

Tisdagen den 12 november ägde Svenska Läkaresällskapets årshögtid rum i Läkaresällskapets vackra hus. Medicinsk vetenskap var i fokus och årets pristagare fick motta sina priser under högtidliga former. Med under kvällen var förutom SLS pristagare specialinbjudna gäster från SLS sektioner, delegationer, kommittér och arbetsgrupper samt representanter för samarbetsorgansiationer, myndigheter och beslutsfattare.

Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet mottar Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes. Pristagaren belönas med 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver.

Professor Kaj Blennow, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mottar Bengt Winblads pris 2019, för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen. Pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Professor emerita Lil Träskman Bendz vid Lunds universitet belönas med Ingvarpriset för sina betydelsefulla insatser inom suicidforskning. Pristagaren belönas med 30 000 kronor och SLS 200-års medalj i brons.

Professor emeritus Chris Anderson, Universitetssjukhuset i Linköping samt Berndt Stenberg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, mottar  Ellis och Ivar Janzons pris 2019 och delar på 70 000 kronor.

Senior professor Åke Lernmark, Lunds universitet mottar Oscar Medins pris och 25 000 kronor för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn.

Professor Lisa Rydén vid Lunds universitet mottar Reuterskiölds pris 2019 och 40 000 kronor för långsiktiga och värdefulla studier för att ta fram prognostiska och prediktiva markörer vid bröstcancer, samt för hennes insatser för kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin i Sverige.

Hannes Lindahl, Lisa Mather och Syed Rahman vid Karolinska Institutet, mottar Lennmalms pris 2019. pristagarna belönas med 25 000 kronor och Lennmalms medalj i silver.

Alvarengas pris 2019 tilldelades åtta forskare vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademien: Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson samt Björn Pasternak.

På plats för att motta priset var Jonas Söderling, Olof Stephansson samt Martin Neovius.

Forskargruppen belönades för artikeln: ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth: A Population-based Cohort Study”

Med valspråket: ”Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré”

Forskargruppen har enats om att skänka prissumman 50 000 kronor till Läkare Utan Gränser för att stötta deras arbete med gravida kvinnor, nyfödda barn och malaria-bekämpning i Kongo-Kinshasa.Nikolas Herold, post-doc vid Karolinska Institutet samt verksam som ST-läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus mottar Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris och 100 000 kronor för ansökan: ”Identifiera, karakterisera och upphäva läkemedelsresistens vid akut myeloisk leukemi och andra maligna sjukdomar”.

Daniel Öhlund, läkare, biträdande lektor, vid Umeå Universitet, Wallenberg centrum för molekylär medicin och Institutionen för strålningsvetenskaper mottar Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan: ”Targeting Tumor-Stromal Interactions in Pancreatic Cancer”. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.

Ulla Gerdin mottar Bengt I Lindskogs språkpris 2019 för sina förtjänstfulla insatser i utveckling av den svenska hälso- och sjukvårdens fackspråk. Pristagaren belönas med 30 000 kronor.

Jacob Andersson (på bilden) var på plats i Fredrik Tamsens ställe för att motta årets Hippokratespris. Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, belönas med 10 000 kr och Clarence Blomquistmedaljen i silver.

Fredrik Tamsen  belönas för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Till hedersledamöter utser Svenska Läkaresällskapet personer med erkänd skicklighet inom medicinen eller som på betydelsefullt sätt främjat Läkaresällskapets verksamhet. I år utsågs Peter Friberg och Marie Åsberg till hedersledamöter.

PETER FRIBERG professor i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin samt grundare och chef för SIGHT (Swedish Institutet for Global Health Transformation). Tidigare ordförande för SLS 2012-2103 samt i delegation för medicinsk forskning 2003-2008.

Motivering: För att genom sitt djupa engagemang i SLS, sin forskning och läkargärning, bidragit till att lyfta vikten av en jämlik hälsa lokalt och globalt och medverkat till att läkarprofessionen i allt högre grad arbetar med global hälsa, prevention och insatser för ökad folkhälsa.

MARIE ÅSBERG professor emerita i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Motivering: För forskningsinsatser med stor betydelse inom diagnostik och behandling av depression, suicidalt beteende och utmattningssyndrom - med stor relevans för professionen och de drabbade patienterna.


Mingelbilder

SLS pristagare minglar med specialinbjudna gäster från SLS sektioner, delegationer, kommittér och arbetsgrupper samt representanter för samarbetsorgansiationer, myndigheter och beslutsfattare.