​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

SLS konstaterar i sitt remissvar på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, att det behövs riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå med BVC, MVC och Riktade hälsosamtal, som framgångsrika exempel. Vikten av enkla råd och uppföljning kan inte heller betonas nog för att lyckas genomföra och behålla goda levnadsvanor.

Läkaresällskapet välkomnar i sitt remissvar att Socialstyrelsen i sina reviderade riktlinjer nu lyfter fram socioekonomiska och medicinska riskgrupper samt att det tillkommit särskilda riktlinjer för barn och ungdomar.

– Men vi saknar med tanke på titeln, prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Även om hälso- och sjukvården inte har en tydlig sådan uppgift idag finns det ändå ett antal insatser som genomförs framgångsrikt och som har primärpreventivt syfte, till exempel BVC, MVC och Riktade hälsosamtal, betonar han.

Riktlinjerna har ett tydligt individfokus trots att levnadsvanors etablering, förändring och vidmakthållande i hög grad påverkas av det sociala sammanhang individen lever i.

– I den tidigare versionen har familjesituation och sammanhang beaktats mer, säger Stefan Lindgren. Det blir särskilt tydligt i stycket om gravida där rökning i familjen inte ens nämns som en riskfaktor.

Det bör också påpekas tydligare att det fortfarande är vikten av enkla råd och uppföljning, som utgör basen för de mer specifika riktlinjerna.

När det gäller tolkningen av vetenskaplig evidens, i de fall det råder tveksamhet i resultaten, anser Läkaresällskapet att det ska framgå att resultat kan vara av värde och behöva undersökas vidare. Det gäller till exempel rådet om fysisk aktivitet som behandling vid depression.