Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, om enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. Det utgår från patientens behov och följer hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen, säger SLS ordförande Stefan Lindgren i en kommentar.

Nya apoteksmarknadsutredningen föreslår i sitt delbetänkande, SOU 2017:76 [1] att enhetliga priser på receptbelagda läkemedel ska införas.

Svenska Läkaresällskapet välkomnar särskilt att utredningen utgår från patientens behov och hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen.

– Vi är mycket nöjda att med att utredarna gör samma analys och kommer fram till samma konkreta förslag som dem vi lämnade i vår skrivelse [2] i april 2015 och vårt remissvar [3] i augusti samma år, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Distribution och expediering av receptbelagda läkemedel, oavsett förmånsstatus, är en samhällskritisk verksamhet som är nödvändig för att hälso- och sjukvården ska kunna genomföra behandling med läkemedel genom egenadministrering i hemmet.

Det är viktigt att de patienter som fått en medicinsk bedömning av behovet av läkemedel kan vara säkra på att samtliga aktörer i läkemedelskedjan i öppen vård utgår från patientens behov i första hand.

– Patienter som har behov av receptförskrivna läkemedel kan inte jämställas med vanliga konsumenter, konstaterar Stefan Lindgren. De fattar inte beslut om sin behandling och har inte heller alltid möjlighet att agera som medvetna konsumenter beroende på nedsatta kognitiva förmågor eller språkproblem.

I enlighet med förslagen i Ds 2017:76 "Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel" anser Läkaresällskapet att enhetliga priser på receptläkemedel är en nödvändig förutsättning för ett enkelt och transparent system att tillåta utbyte på apotek även för receptbelagda läkemedel utan förmån [4].

– Enhetliga priser är en förutsättning för att vinsterna med utbyte ska komma patienterna till godo, avslutar Stefan Lindgren.

Läs hela Svenska Läkaresällskapets remissvar

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel – Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen SOU 2017:76
2018-01-31 Läs SLS remissvar

Pressmeddelande 2018-02-01

Länkar

1. Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2017:76

2. Gemensam skrivelse till Socialdepartementet 2015-04-07

3. Remiss Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför
läkemedelförmånerna 2015-08-27 Läs SLS remissvar

4. Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel, Ds 2017:29
2017-11-01 Läs SLS remissvar