Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

SLS stödjer remissförslaget för ökat deltagande i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

REMISSVAR Svenska Läkaresällskapet har getts tillfälle att lämna synpunkter på Socialdepartementets promemoria Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer Ds 2018:25. I beredningen av SLS svar har vi fått in synpunkter från SLS sektion för obstetrik och gynekologi samt från delegationen för medicinsk etik.

Svenska Läkarsällskapet anser att förslaget främjar ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening i avsikt att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer och stödjer remissförslaget utan förbehåll.

Läs SLS remissvar här