Hela samhället måste engageras i arbetet för en mer jämlik hälsa

I slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik hälsa. Många genomtänkta förslag läggs fram som kommer att ha stor betydelse om de genomförs. Nu är det avgörande att kommissionens arbete leder till aktivitet från aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner.

Slutbetänkandet fastslår att vägen mot en mer jämlik hälsa kräver ett långsiktigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer. Betydelsen av jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning lyfts särskilt upp. Bredden i de livsvillkor som bidrar till hälsoklyftorna innebär att det finns såväl enklare som mer komplexa förändringar inom alla sektorer, och att alla aktörer kan bidra. Ojämlikhet i hälsa kan således inte lösas enbart genom insatser för bättre levnadsvanor eller i hälso- och sjukvården. Det är även viktigt att se att det omvända gäller. Utan att arbeta med levnadsvanor och en mer jämlik hälso- och sjukvård kommer vi inte att nå en jämlik hälsa.

Svenska Läkaresällskapet delar uppfattningen om att det sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården behöver förstärkas. Trots positiva insatser, inte minst vid försöken att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011, är utvecklingen mycket ojämn i olika regioner/landsting, och det mesta utvecklingsarbetet återstår ännu att göra.

SLS saknar dock ett djupare resonemang om bristen på läkare i primärvården och vilken betydelse det har för att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en jämlik vård. I betänkandet beskrivs de utmaningar vården står inför med många äldre och en stor andel med långvariga och kroniska sjukdomar. Det konstateras att en förutsättning för att kunna ge jämlik vård är att det finns personal och att ett problem är bristen på specialister i allmänmedicin. Betänkandet delar uppfattningen i Effektiv vård (SOU 2016:2) att en välfungerande primärvård sannolikt är den enskilt viktigaste åtgärden som hälso- och sjukvården kan bidra med för att uppnå en mer jämlik hälsa. Trots detta saknas förslag som skulle kunna bidra till att stärka primärvården. Det innebär också att det är svårt att se hur de förslag som läggs om ökad tillgänglighet, särskilt i socialt och ekonomiskt utsattas bostadsområden, ska kunna realiseras. SLS delar däremot helt uppfattningen om att hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig efter patienternas behov och att tillgängligheten ska anpassas utifrån skiftande behov. Vi delar också uppfattningen om att patient- och personcentrerade arbetssätt bör utvecklas liksom att vårdens organisering bör utvecklas för att skapa kontinuitet för patienterna. Det är särskilt viktigt för äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

Läs hela SLS remissvar   

Pressmeddelanden publicerad 2017-11-29
En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Ladda ned pdf

Svenska Läkaresällskapet arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Ett arbete som bland annat bedrivs i SLS kommitté för prevention och i SLS Levnadsvaneprojekt.