En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

Svenska Läkaresällskapet efterlyser i slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa ett djupare resonemang om bristen på läkare i primärvården och vilken betydelse det har för att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en jämlik vård.

I slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik hälsa. Många genomtänkta förslag läggs fram som kommer att ha stor betydelse om de genomförs.

– Det är helt avgörande att kommissionens arbete nu leder till aktivitet från alla aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Kunskapen om att vi har en ojämlik hälsa, och att ojämlikheten ökar, har funnits i årtionden. Nu krävs att en vilja till förändring omsätts i praktisk handling och att arbetet sker brett i hela samhället.

En stor utmaning i hälso- och sjukvården är hur primärvården ska kunna leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en jämlik vård. I betänkandet beskrivs de utmaningar vården står inför med många äldre och en stor andel med långvariga och kroniska sjukdomar. Det konstateras att en förutsättning för att kunna ge jämlik vård är att det finns personal och att ett problem är bristen på specialister i allmänmedicin. Trots detta saknar betänkandet förslag som skulle kunna bidra till att stärka primärvården.

– Stärkt primärvård är en viktig åtgärd för att uppnå mer jämlik hälsa, konstaterar Stefan Lindgren. Det är en förutsättning för att förslagen om ökad tillgänglighet, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden ska kunna realiseras. Vi måste bygga ut vården nära befolkningen och förändra vårt traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystem, avslutar Stefan Lindgren.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets remissvar