Debatt om omskärelse

Slutreplik: ”Argumenten utgår från vuxnas rättigheter”

Publicerad 2013-10-07 19:09: DN debatt: Slutreplik: Argumenten utgår från vuxnas rättigheter”

Slutreplik. Replikerna lyfter fram argument som tar sin utgångspunkt i vuxnas rättigheter. Vi menar att dessa argument inte är starka nog för att åsidosätta barnets rätt till sin kroppsliga integritet, skriver Barnombudsmannen och representanter för flera vårdorganisationer.


Den 28/9 skrev vi att medicinsk-etiska skäl och barnets mänskliga rättigheter talar för att pojkar själva ska få bestämma om omskärelse. Fem repliker har publicerats. Det är slående att ingen av dessa bemöter de argument vi framför för att pojkar själva ska få ta ställning. Replikerna lyfter i stället fram argument som tar sin utgångspunkt i vuxnas rättigheter. Vi menar att dessa argument inte är starka nog för att åsidosätta barnets rätt till sin kroppsliga integritet.

Omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt, oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. I de nordiska länderna finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas.

Inte i någon av de repliker som publicerats förnekas att ingreppet är smärtsamt, att det finns risk för allvarliga komplikationer och att det saknas hälsomässiga vinster för pojkar i de nordiska länderna. Det är av andra skäl man väljer att argumentera för att vuxnas rätt ska gå före barnets rätt att själv få bestämma om en omskärelse.

Låt oss kort kommentera de argument som framförts.

Peterson och Tomson (30/9)
 argumenterar för att omskärelse kan vara en verksam metod för att förebygga spridning av hiv. Vi är väl medvetna om de tre RCT-studier som finns från subsahariska länder i Afrika. Dessa baseras på frivillig omskärelse av vuxna heterosexuella män och visar en reduktion i smittorisk av hiv. Dessa resultat har medfört att WHO utfärdat en rekommendation om att omskärelse bör övervägas för hiv-prevention i länder med huvudsakligen heterosexuell spridning och hög förekomst av hiv. Vi respekterar givetvis denna rekommendation.

Det centrala i vårt resonemang, vilket inte kommenteras, är emellertid att situationen i vissa länder i Afrika inte kan anföras som argument för omskärelse av småpojkar i Sverige. Snarare stärker det vår tes om att omskärelse är något pojken själv kan få ta ställning till när han har den ålder och mognad som krävs för att ta del av medicinsk information och fatta ett eget beslut.

Fischler med flera (1/10) samt Aquerette (4/10)
 anser att komplikationsrisken är lägre än den som redovisas i studien från Rigshospitalet i Köpenhamn och hänvisar till en amerikansk litteraturgenomgång. Den amerikanska litteraturstudien ger lägre siffror än flera europeiska studier, inte bara den danska. I sammanhanget är det centralt hur lång tid efter ingreppet som uppföljningen sker. I studien från Rigshospitalet har uppföljningen skett över längre tid. Trots att omskärelserna vid Rigshospitalet utförts av barnkirurger med särskild kompetens att utföra operationer på barn på ett välrenommerat sjukhus har signifikanta komplikationer över tid noterats hos var tjugonde pojke. Argumentationen bortser också från att dödsfall inträffat både i Sverige och Norge, trots att dessa omskärelser utförts av läkare.

Jerlerup (30/9) samt Aquerette (4/10)
 ifrågasätter om vi är konsekventa när det gäller andra ingrepp. Ja, i den mån de kirurgiska ingreppen överhuvudtaget är tillåtna, så har vi samma grundhållning. Kirurgiska ingrepp som är oåterkalleliga, inte är medicinskt motiverade, smärtsamma och har komplikationsrisker bör inte föräldrar få ta beslut om utan att barnet är delaktigt och samtycker.

Slutligen Fast och Weiderud (2/10) 
som argumenterar för föräldrars rätt att leda sitt barn in i sin egen religion. Det är ett viktigt argument, men frågan är var gränsen går för vad vuxna får bestämma utan barnets samtycke. Om detta förs det en diskussion när det gäller mänskliga rättigheter. Ställningstaganden förändras över tid och i detta sammanhang sker det nu en förskjutning där barnets rätt till kroppslig integritet väger allt tyngre i den internationella diskussionen om mänskliga rättigheter.

Som vi nämnt har rådgivargruppen åt FN – international NGO council on violence against children – (med representanter från alla världsdelar) nyligen lyft fram omskärelse på icke-medicinsk grund och utan samtycke som en grov kränkning mot barnets mänskliga rättigheter. Barnrättskommittén har så sent som i juli i år
tagit upp omskärelse av pojkar under rubriken "skadliga sedvänjor" och begärt av en konventionsstat att den följer upp komplikationer på kort och lång sikt.

Den 30/9 tog barnombudsmännen i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grönland tillsammans med en lång rad medicinska experter från Norden ställning för att barnets samtycke ska krävas när det gäller omskärelse. Europarådets parlamentariska församling antog så sent som nu i dagarna för första gången en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund också tagits med.

Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet och självbestämmande behöver diskuteras även i Sverige. Vi skulle välkomna om regeringen tog initiativ till ett brett samtal om den nuvarande lagstiftningen där dessa och andra aspekter i frågan om omskärelse på icke-medicinsk grund kan belysas.

Fredrik Malmberg, barnombudsman
Ingemar Engström, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet
Olle Söder, ordförande i svenska barnläkarföreningen
Johan Wallander, ordförande i svensk barnkirurgisk förening

 

Pressmeddelande 2013-10-07: DN Debatt: ”Argumenten utgår från vuxnas rättigheter”


Till pressmeddelande på My News Desk >>

Den 28 september publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter där Fredrik Malmberg, Sveriges Barnombudsman, Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet, Olle Söder, ordförande i Sveriges barnläkarförening, Johan Wallander, ordförande i Svensk barnkirurgisk förening och Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, efterlyste en förändrad lagstiftning när det gäller omskärelse på pojkar som sker utan medicinsk grund så att det sker först då pojken är så pass gammal att han kan samtycka till ingreppet.


Debattartikeln fick fem repliker, och idag publiceras slutreplik. 

– Det är ett ämne med många olika aspekter som behöver lyftas fram och diskuteras, säger Peter Friberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Frågan är aktuellt. Några dagar efter det första debattinlägget i Dagens Nyheter, 1 oktober, antog Europarådets parlamentariska församling resolution 1952 om barns rätt till fysisk integritet. I resolutionen uttrycks bland annat oro över att barns fysiska integritet kränks, och man tar här med omskärelse på pojkar på grund av religiös övertygelse. I resolutionen ombeds medlemsländerna att tydligt definiera de medicinska och sanitära förhållanden som ska råda när sådana ingrepp förekommer. 

 –  Debatten måste grundas på vetenskap. Globalt sett finns det länder, exempelvis i området söder om Sahara, med hög prevalens av hiv där det enligt WHO finns vetenskapliga data och stöd för hälsomässiga grunder för omskärelse. Men i Sverige är omständigheterna annorlunda. Jag ser inget motsatsförhållande mellan att ifrågasätta omskärelse på små pojkar i Sverige och att förhindra spridning av hiv i dessa områden med hjälp av omskärelse av vuxna män, säger Peter Friberg. 

Länk till resolution 1952 >>

För pressfrågor kontakta

Peter Friberg
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet
peter.friberg@mednet.gu.se, 070-676 00 13

Ingemar Engström
Ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
ingemar.engstrom@orebroll.se, 070-653 33 35


”Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter”

Publicerad 2013-09-28 00:40: DN Debatt: "Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter" >>

Låt pojkar själva bestämma. Det saknas hälsomässiga argument för att omskära små pojkar, tvärtom visar flera studier att det innebär avsevärda risker. Praktiken bryter också mot FN:s barnkonvention. Lagstiftningen måste förändras, skriver Barnombudsmannen och företrädare för flera vårdorganisationer.

Fredrik Malmberg, barnombudsman 
Ingemar Engström, 
ordförande i Svenska ­Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 
Sineva Ribeiro, 
förbundsordförande i Vård­förbundet 
Olle Söder, 
ordförande i Sveriges barnläkar­förening 
Johan Wallander, 
ordförande i Svensk barn­kirurgisk förening

 

Replik 1:

”Också andra operationer görs av kulturella skäl”

Publicerad 2013-09-30 17:51: DN debatt: ”Också andra operationer görs av kulturella skäl” >>

Barnombudsmannen och andra skribenter skrev i lördags på DN Debatt (28/9) att de anser att omskärelse av småpojkar strider mot barns rättigheter: "Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall ingreppet inte är medicinskt motiverat... Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.." Problemet är att om vi ska följa BO:s ord måste vi förbjuda en hel del andra operationer på barn, skriver debattören Torbjörn Jerlerup.

Torbjörn Jerlerup,  Liberal debattör

 

Replik 2:

”Tendentiös och ovärdig felcitering”

Publicerad 2013-09-30 17:57: DN debatt:”Tendentiös och ovärdig felcitering” >>

Barnombudsmannen och ledande företrädare för svensk barnsjukvård skriver på DN Debatt 28/9 om manlig omskärelse och hur den innebär ett integritetsbrott mot minderåriga barn. Vi vill lämna moraliska och individvals aspekter därhän och koncentrera mig på det felvisande och tendentiösa sätt på vilket dessa högt utbildade företrädare för svensk sjukvård använder referenser gällande medicinska effekter av manlig omskärelse, skriver professorerna Stefan Swartling Peterson och Göran Tomson.

Stefan Swartling Peterson
Professor i Global Hälsa vid Uppsala Universitet, Karolinska Institutet och Makerere University

Göran Tomson 
Professor Internationell Hälso- och Sjukvårdsforskning Karolinska Institutet 
Gästprofessor Shandong University, Kina

 

Replik 3:

”Bristande insikt om två av världsreligionerna”

Publicerad 2013-10-01 21:58: DN debatt ”Bristande insikt om två av världsreligionerna” >>

Debattartikeln brister i förståelse och respekt för religionens betydelse för många människor, skriver flera barnläkare som svar på Barnombudsmannens artikel.

Björn Fischler, docent, barnläkare, Stockholm
Maria Altman, medicine doktor, blivande barnläkare, Stockholm
Bengt Björkstén, professor, barnläkare, Stockholm, ordf i BLF 1990–1992
Cecilia Chrapkowska, blivande barnläkare, Stockholm
Mikael Finder, blivande barnläkare, Stockholm
Yigael Finkel, professor, barnläkare, Stockholm
Ziaul Hasnain, barnläkare, Stockholm
Adam Ilicki, medicine doktor, barnläkare, Stockholm
Robin Kahn, medicine doktor, barnläkare, Lund
Diana Karpman, professor, barnläkare, Lund
Miriam Katz-Salamon, docent, andningsfysiolog, Stockholm
Josef Milerad, docent, barnläkare, Stockholm, redaktör tidskriften Acta Paediatrica
Thomas Mårtensson, barnläkare, Stockholm
Ihsan Sarman, medicine doktor, barnläkare, Stockholm
Dirk Wackernagel, medicine doktor, barnläkare, Stockholm
Göran Wennergren, professor, barnläkare, Göteborg, ordf i BLF 2006–2008Replik 4:

”Intoleransen slår mot redan utsatta grupper”

Publicerad 2013-10-02 21:23: DN debatt: ”Intoleransen slår mot redan utsatta grupper” >>

Konflikter som den kring omskärelse av pojkar måste hanteras med stor varsamhet, och kan inte lösas med domstolsutslag eller att en ombudsman sätter ner foten, skriver Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby, och Peter Weiderud i Socialdemokrater för tro och solidariet.

Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby
Peter Weiderud, förbundsordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet


Replik 5:

”BO sviker judiska barns mänskliga rättigheter”

Publicerad 2013-10-04 21:27: ”BO sviker judiska barns mänskliga rättigheter”

Barnombudsmannen (BO) sviker judiska barns mänskliga rättigheter. Sveket blev tydligt när myndigheten, vars uppgift är att verka för att FN:s barnkonvention efterlevs, på DN Debatt (28/9) krävde förbud mot omskärelse av pojkar.

Christopher Aqurette, Fil kand i religionsvetenskap, Aktiv i den judiska församlingen i Malmö

Debatt om omskärelse på pojkar:

Debatt mellan Ingemar Engström och Peter Borenstein


Publicerat 2013-09-30 10:44: Sveriges Radio, Studio Ett:  Debatt om omskärelse på pojkar >>

Hör debatt mellan Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik som tycker att pojkar själva borde få bestämma om de ska bli omskurna eller inte. De medicinska riskerna kan i värsta fall innebära allvarliga skador och i extrema fall dödsfall, menar han. Men Peter Borenstein, rabbin och professor i neurologi menar att riskerna är mycket små och att det istället finns medicinska fördelar med omskärelse.