Reseberättelse av Kerstin Ramser

Lärarutbyte vid University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland (FHNW) 2023-11-01 - 2023-12-22

Syftet med lärarutbytet var att skapa ett student/doktorand-, och forskarutbyte mellan FHNW och LTU. Jag hade förmånen att delta i forskning, undervisning, samt projektutveckling.
Kontakten med Prof. Simone Hemm, Medicinsk teknik vid FHNW skapades genom Prof. Karin Wårdell, Linköpings Universitet (LiU) som har jobbat med Simone i ett projekt som handlar om djup hjärnstimulering. Själv har jag ett gemensamt projekt med Karin Wårdell där Raman spektroskopi skall tillämpas vid pågående neurokirurgi.

Gemensama potentiella forskingsprojekt vid FHNW

I början av lärar/forskningsutbytet diskuterade vi ett framtida projekt där djup hjärnstimulering (DBS) skall utföras på 3D printade neuronnät. Syftet vore att förstå påverkan av DBS på enstaka neuronnivå. Ramanspektroskopi skulle eventuellt kunna användas för att studera produktionen av dopamin. Detta projekt kommer att ske i samarbete med Prof. Carine Gaisser, Prof. Simone Hemm och Dr. Dorian Vogel, alla verksamma vid FHNW. Förutom det diskuterades det även ett mastersprojekt där en student från Luleå tekniska universitet (LTU) skall studera effekten av kroppsposition på postural stabilitet. Studenten kommer att påbörja sitt examensarbete i början av februari 2024.

Den 22/11 hade jag möjligheten att ge ett seminarium för hela Lifescience på FHNW. Genom det fick jag kontakt med andra forskare, bland annat Prof. Sina Saxer som använder Surfance Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) för att detektera cancerceller av varierande malignitet i vävnad. Hon är framför allt specialiserad på att funktionalisterna ytor av guldnanopartiklar. Jag fick även en introduktion till deras Ramansystem och gjorde några experiment på enstaka celler. 

Insyn i undervisning vid FHNW

Under mitt lärarutbyte fick jag erbjudandet att presentera ett projektförslag för studenter nära kandidatexamen. Projektet gick ut på att konstruera en hudfantom med vener. Genom venerna skulle ett flöde av celler passera och impedansskillnaderna i frekvens skulle registreras i realtid. Målet med projektet var att studera om impedansspektroskopi skulle kunna mäta blodflödet direkt genom huden. Jag hade turen att två studenter nappade på projektet och efter det var jag mycket upptagen med deras handledning. Som hudfantom användes det agarosgel och som ven användes en PVC slang. Genom venen gick ett flöde av olika koncentrationer av jästceller som var upplösta i PBS buffert. Flödet pumpades med hjälp av en dialyspump. PVC slangen visade sig vara elektriskt isolerande, trots detta fick studenterna mätvärden i det väldigt låga frekvensområdet som gick att jämföra med litteraturen. Det var otroligt givande att få handleda studenterna och se deras fram-, och baksteg i projektet. Jag lärde mig mycket av vikten av tidiga projektarbeten samt rapportskrivning. 

Sammanfattningsvis var det ett otroligt lyckat lärarutbyte som gav mycket inspiration både för undervisning och för forskning.
Jag vill varmt tacka MTF för resebidraget, för mig var det otroligt värdefullt att inblick i medicinteknisk forskning som bedrivs på FHNW!