Jacobson-Öbergs fond

För stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Fonden bildades 2009 och stödjer, via stipendier samt anslag, goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinteknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras.

Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Ansökan skall innefatta en meritförteckning för sökande samt en klart beskriven plan med tillhörande budget för projektet. Avser ansökan delfinansiering av ett projekt, skall även övriga finansiärer samt respektive beviljade belopp redovisas.

Ansökan skickas till MTF:s Kansli. Inkomna ansökningar behandlas av MTF:s styrelse löpande under året.

Stadgar

Jacobson-Öbergs fond infoblad

Adress:
MTF Kansli
Svenska Läkaresällskape
Klara Östra Kyrkogata, BOX 73
101 35 STOCKHOLM
E-post: mtf@sls.se