Pristagare

Erna Ebelings pris delas ut varje år, i samband med svensk medicinteknisk förenings kongress MT-dagarna.

2023 Urban Wiklund 

För hans framstående insatser inom medicinsk teknik och starka stöd till den medicinska forskningen. Urban Wiklunds forskning handlar främst om att utveckla matematiska metoder för att analysera medicinska signaler, inte minst med avseende på hjärtfrekvensvariabilitet. Metoderna har varit till stor nytta i ett betydande antal kliniska studier.

Läs mer om Urban Wiklund


2022 Matts Karlsson 

För hans framstående insatser att klarlägga hur blodet strömmar i hjärtat och de större kärlen genom att kombinera utveckling av avancerade strömningsmodeller med användning av nya metoder för mätning med MR/CT. Hans forskning har lett till att man idag kan börja simulera resultaten av olika interventioner, t ex olika typer av hjärtklaffar optimerade för den enskilda patienten.

Till Pressmeddelandet på SLS.se

Läs mer om Matts Karlsson


2021 Anders Persson 

För framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Han har även initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid Linköpings universitet.

Till Pressmeddelandet på SLS.se


2020 Kaj Lindecrantz & Bengt Arne Sjöqvist 

För deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Speciellt uppmärksammas att de var internationella pionjärer inom telemedicin och att de var de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är också ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik. 

Till Pressmeddelandet på SLS.se

Läs mer i  Artikeln om Pionjärerna på IT hälsas hemsida 

Läs nyheten på Saferesearchs hemsida


2019 Peter Thomsen

Peter Thomsen får priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område.

Till pressmeddelandet på SLS.se


2018 Maria Lindén

Maria Lindéns forskningsfokus ligger inom bärbara sensorsystem för övervakning av fysiologiska data som puls, EKG, andning, rörelse och temperatur. Hon har varit drivande i att skapa den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Arenan för hälso- och välfärdsteknik. Maria Lindén tilldelas priset för hennes starka forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri riktat mot medicintekniska tillämpningar, samt för hennes djupa engagemang i MTF.

Till Pressmeddelandet på SLS.se


2017 Anders Eklund

Framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom de centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

Till Pressmeddelandet på SLS.se


2016 Stig Steen

Framstående insattser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Hans verksamhet har resulterat i stora framsteg i sjukvården och givit näringslivet nya företag med nya produkter.

Till Pressmeddelandet på SLS.se


2015 Göran Stemme

Framstående insätter vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.


2014 Mats Danielsson

Banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag.


2013 Karin Wårdell

Hennes viktiga forskningsinsatser gällande utveckling av metoder för att studera perifer mikrocirkulation samt hennes framstående arbeten inom forskningsområdet neuroteknik. Speciellt uppmärksammas också den höga kliniska relevansen och hennes insatser för kliniskt nyttiggörande av resultaten.


2012 Lars-Åke Brodin

För hans framstående insatser inom forskning gällande tekniska metoder för hjärt- och kärldiagnostik. Vi vill också ge erkännande till hans framgångsrika entreprenöriella verksamhet inom området. I beredningsprocessen har på sedvanligt sätt Brodins meriter vägts mot andra föreslagna kandidater.


2011 Bo Håkansson

 För hans framstående insatser inom området benförankrade hörapparater inte minst vad det gäller hans entreprenöriella verksamhet. Hans forskning ligger till grund för flera företag inom området, företag som idag har en imponerande internationell position.


2010 Freddy Stålberg

För sina framstående forskningsinsatser inom medicinsk MR-teknik.


2009 Hans Hertz

För hans framstående forskningsinsatser inom medicinsk teknik. Hans arbetar bl.a. med nya röntgenkällor med extremt litet fokus vilket ger möjlighet till bilder med mycket hög upplösning.


2008 Olof Lindahl

För hans högklassiga forskningsinsatser inom medicinsk teknik, hans omfattande entreprenörs verksamhet inom området samt för att han har haft huvudansvaret att bygga upp en stark och framgångsrik forskningsmiljö inom ramen för CMTF.


2007 Sune Svanberg

För hans internationellt framträdande forskning inom laserfysik, speciellt tillämpning av laserspektroskopi inom medicinsk teknik.


2006 Thomas Laurell

För sin framstående forskning inom mikroteknologi och mikrofluidik inriktad mot medicinsk teknik.


2005 Gudrun Alm Carlsson

För sina framstående insatser inom medicinsk strålningsdosimetri.


2004 Hans Åhlfeldt

För sina starka forskningsinsatser inom området medicinsk informatik speciellt beträffande medicinska terminologisystem, medicinsk systemstruktur och vårddokumentation.


2003 Stefan Andersson-Engels

För hans framgångsrika forskning rörande användningen av laserspektroskopi för diagnostik av patologiska vävnadstillstånd samt hans utveckling av metoder för behandling av bl.a. hudtumörer med fotodynamisk terapi.


2002 Gunnar Sedin

För sitt bidrag till utveckling av nya mät- och övervakningsprinciper inom neonatal intensivvård.


2001 Olle Pahlm

För sitt mångåriga utvecklingsarbete och pionjärinsats inom datorstödd EKG-analys.


2000 Hans Knutsson

För sin utveckling av generiska tekniker för bildbehandling


1999 Kjell Hansson Mild

För hans framgångsrika forskning rörande elektromagnetiska fält och dess inverkan på biologiska system samt hans engagemang i debatten om fältens eventuella hälsoeffekter.


1998 Dan Loyd

För hans forskning rörande biofluidflöden samt värmetransport i vävnad, tillämpad på hypertermibehandling.


1997 Per Ask

För framstående vetenskapliga bidrag inom området fysiologisk mätteknik.


1996 Leif Sörnmo

För framstående bidrag till utveckling inom området medicinsk signalbehandling med speciell inriktning mot kardiologiska signaler inklusive ekokardiografisk bildanalys.


1995 Rolf Johansson

För framstående bidrag till utveckling av nya analysmetoder i studiet av den mänskliga balansförmågan genom applikation och utveckling av systemanalys och robotik.


1994 Ingemar Lundström

För hans internationellt framträdande forskning dels inom biosensorer och kemiska sensorer med medicinska tillämpningar där helt nya principer har exploaterats och dels för grundläggande arbeten inom biokompatibilitet.


1993 Olav Nordli

För att han genom ett betydelsefullt tekniskt utvecklingsarbete bidragit till forskningen för cell- och elektrofysiologi och därigenom högst markant ökat förståelsen för de molekylära mekanismer som reglerar den insulin producerande betacellens stimulerings-sekretionskoppling.


1992 Sören Mattsson 

För ett betydande forskningsarbete rörande strålning och radioaktiva ämnen i människan och hennes omgivning samt för ett angeläget utvecklingsarbete för framtagande av nya mät- och diagnostikmetoder för radioaktiva spårämnen och röntgenstrålning.


1991 Lars Eriksson & Christian Bohm

Deras arbete har haft en avgörande betydelse för införande avpositronemissionstomografi (PET) i Sverige samt för banbrytande utvecklingsarbete inom PET-tekniken.


1990 Bertil Hök

För ett mycket betydande och angeläget forsknings- och utvecklingsarbete inom området medicinska givare, speciellt ed fiberoptisk och mikromekanisk teknik.


Pristagare före 1990:

1989 Mats-Erik Nygårds

1988 Nils-Gunnar Holmer

1987 Dag Linnarsson

1986 Gert Nilsson

1985 Bertil Olsson

1984 Paul Edholm

1983 Mats Bergström

1982 Ragnar Ryhage

1981 Kjell Lindström

1980 John Sandblom

1979 Roland Kadefors

1978 Erik Odeblad

1977 Åke Öberg

1976 Torsten Olsson

1975 Jan Ekstedt 

1975 Erik Stålberg

1974 Henry Lymark

1974 Olof Plantin

1973 Bertil Jacobsson

1972 Henry Wallman

1971 Carl-Gunnar Engström

1970 Torsten Teorell

1969 Gunnar Jungner

1969 Ingmar Jungner

1968 Rune Elmqvist

1967 Ove Wigertz

1966 Diego Carlström 

1966 Per Hedenius

1966 Hellmuth Hert