Remisser

Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av föreningens verksamhet. Remisser ger oss en tidig bild av kommande förändringar inom lagar, regler och anvisningar vilka kan komma att påverka medicinteknisk verksamhet och medicintekniska produkter.

En stor del av remissinflödet är via Svenska Läkaresällskapet (SLS), föreningen får även remisser från andra aktörer så som olika standardiseringsorganisationer.

Föreningen besvarar de remisser som vi anser vi har kompetens inom. Därför vill styrelsen uppmuntra även våra medlemmar att vara aktiva i att besvara inkomna remisser i föreningens namn. För varje remissvar tar styrelsen formellt beslut om svaret lämnas in i föreningens namn. Den medlem som vill arbeta med en speciell remiss är välkommen att kontakta remissansvarig för att erhålla fullständigt underlag.  Remissansvarig hittar du vid ”Styrelse” under fliken ”Föreningen” eller längre ner på denna sida. 

Här publicerar vi löpande de remisser som inkommer och de svar MTF lämnar. I vissa fall är vi förhindrade att publicera hela underlaget, t.ex. förslag på standarder, eftersom dessa ägs av kommersiella aktörer.

Aktuella remisser

Remiss upphäva föreskrift om egenvård - Remissen avser att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård föreslås upphöra. I och med att en ny lag om egenvård införs den 1 januari 2023 behöver föreskriften SOSFS 2009:6 ändras alternativt upphävas. Av konsekvensutredningen framgår att Socialstyrelsen bedömer att den ska upphävas.
Synpunkter lämnas senast den 24 nov till remissansvarig

Icke aktiva kirurgiska implantat - Allmänna krav. Sista svarsdag 2022-11-30 

För mer information kontakta Petter Holmlund, remissansvarig: