Remisser

Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av föreningens verksamhet. Remisser ger oss en tidig bild av kommande förändringar inom lagar, regler och anvisningar vilka kan komma att påverka medicinteknisk verksamhet och medicintekniska produkter.

En stor del av remissinflödet är via Svenska Läkaresällskapet (SLS), föreningen får även remisser från andra aktörer så som olika standardiseringsorganisationer.

Föreningen besvarar de remisser som vi anser vi har kompetens inom. De remisser som välj ut, och vars svar är under arbete, kommer publiceras på denna sida. I vissa fall kommer styrelsen aktivt efterfråga input från er medlemmar då behov av ytterligare specialistkunskap identifierats. Den medlem som är intresserad av en speciell remiss är alltid välkommen att kontakta remissansvarig för frågor och input.

Här publicerar vi också löpande de remisser som MTF tidigare har besvarat under det senaste året. I vissa fall är vi förhindrade att publicera hela underlaget, t.ex. förslag på standarder, eftersom dessa ägs av kommersiella aktörer.

Aktuella remisser

Remisser vi arbetar med/svarar på just nu; 

Remiss - Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
Remissutskick av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76). MTF:s Vetenskapliga råd arbetar just nu med att besvara denna remiss. 

Besvarade remisser 2024

Remiss - Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären
Utbildningsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som ska underlätta förenade anställningar mellan högskolan och andra sektorer samt öka flexibiliteten vid anställning som biträdande lektor. MTF:s Vetenskapliga råd arbetar just nu med att besvara denna remiss. 

Besvarade remisser 2023

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8)
En analys av hur utvecklingen för kliniska prövningar sett ut de tio senaste åren i Sverige samt vilka hinder och möjligheter som finns för att kliniska prövningar ska komma till stånd. Förslag på åtgärder finns för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik S2023/02147
Regeringskansliet föreslog ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter. Detta med anledning av Europaparlamentets och rådet beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. 


För mer information kontakta Petter Holmlund, remissansvarig.